1. Legal
 2. Privacy policy

Beleid inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

 • 1. Inleiding
 • Lexus respecteert uw privacy. Of u nu met Lexus contact heeft als klant, als consument, als lid van het grote publiek of anderszins, u heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens.

  Deze gegevens kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres bevatten, maar ook andere gegevens, zoals uw kentekenbewijs, (geo)locatiegegevens, enz.

  In dit algemene privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Lexus (« dit beleid ») beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we met uw persoonsgegevens doen, met wie we ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

  We nodigen u uit om dit beleid zorgvuldig te lezen om de voorwaarden en de verschillende bijbehorende modaliteiten volledig te begrijpen.

  Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van diverse diensten, tools, applicaties, websites, portals, (online) verkooppromoties, marketingacties, gesponsorde sociale netwerkplatformen (etc) die door of namens ons worden geleverd of uitgevoerd.

  Dit beleid bevat algemene regels en toelichtingen.

  Waar nodig wordt het aangevuld met privacyverklaringen die specifiek zijn voor elk van de verschillende diensten, tools, applicaties, websites, portalen, (online) verkooppromoties, marketingacties, gesponsorde sociale netwerkplatformen of enige andere ondersteuning of drager die door of namens ons wordt geleverd of geïmplementeerd.

  De bijbehorende privacyverklaringen worden u meegedeeld wanneer uw persoonsgegevens gevraagd worden in verband met bovengenoemde activiteiten (bv. via websites, portals, individuele communicatiediensten, nieuwsbrieven, telefoongesprekken, enquêtes, aanbiedingen, evenementen, etc.).

  Dit beleid is van toepassing op al uw persoonsgegevens die worden verzameld door (of namens) Lexus, verder in dit beleid aangeduid als "Lexus" of "wij".

  Aan het einde van dit beleid vindt u een reeks definities met betrekking tot de belangrijkste begrippen die hierin worden genoemd en die herhaaldelijk in dit beleid voorkomen (bv. persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke).

 • 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Afhankelijk van het geval, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door een of meer entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving. Afhankelijk van het geval, worden uw gegevens verwerkt door één enkele verwerkingsverantwoordelijke, door meerdere verwerkingsverantwoordelijken elk afzonderlijk of door meerdere verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk.

  De entiteiten die verantwoordelijk kunnen zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn :

  (a) Lexus Belgium, B.U. van Toyota Belgium NV, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369, ondernemingsnummer BE 0403.425.770.

  (b) de met haar verbonden ondernemingen :

  - Car Security NV/SA, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369

  - Auto Product NV, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369

  - Inchcape SA, gevestigd te 22a St James's Square, Londen SW1Y 5LP

  (c) Uw erkende Lexus -verdeler (bij wie u een aankoop hebt gedaan en/of die u hebt aangewezen als verdeler van uw voorkeur, en/of die Lexus aan u toewijst op basis van uw locatie (het dichtst bij u in de buurt op basis van uw postcode en adres) of op basis van uw vorige contacten met ons netwerk)

  (d) Toyota Motor Europe NV, gevestigd te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60

  (e) Toyota Financial Services Belgium NV, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369

 • 3. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken heeft?
 • Contactpunt voor gegevensbescherming

  Wij hebben een contactpunt voor gegevensbescherming aangeduid dat zich in de eerste plaats zal bezighouden met uw vragen of verzoeken met betrekking tot dit beleid, een of meer van de hierboven genoemde specifieke privacyverklaringen, uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

  Voor alle vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de toepassing van dit beleid of de uitoefening van uw rechten zoals beschreven in dit beleid, kunt u daarom contact met ons opnemen via dit contactpunt voor gegevensbescherming:

  • door een e-mail te sturen naar privacy@lexus.be

  • door een brief te richten aan Lexus Belgium, klantendienst (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

 • 4. Basisprincipes
 • De persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, zijn van grote waarde en wij zetten ons in om deze onder alle omstandigheden eerlijk, transparant en veilig te behandelen.

  De fundamentele beginselen die Lexus in dit verband toepast, zijn de volgende:

  • Wettigheid: wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier.

  • Minimisatie: wij beperken het verzamelen van uw persoonsgegevens tot wat relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

  • Doelbinding: wij verzamelen uw persoonsegevens alleen voor welbepaalde, expliciete en legitieme doeleinden en verwerken uw persoonsgegevens nooit op een manier die onverenigbaar is met de expliciete doeleinden.

  • Nauwkeurigheid: wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt up-to-date en juist te houden.

  • Beveiliging en gegevensbescherming: wij nemen technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens te garanderen, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de aard van de te beschermen gegevens. Dergelijke maatregelen maken het mogelijk om ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, accidentele of onwettige vernietiging, mogelijk accidenteel verlies of wijziging of enige andere vorm van onwettige verwerking te voorkomen.

  • Toegang en correctie: wij verwerken uw persoonlijke gegevens met strikte inachtneming van uw rechten in dit verband.

  • Beperkte bewaring: Wij bewaren uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

  • Bescherming bij internationale doorgifte: Wij zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens die buiten de EER kunnen worden doorgegeven, op een adequate en gelijkwaardige manier worden beschermd, volgens de regels die binnen de EER van toepassing zijn.

  • Bescherming ten opzichte van derden: wij zullen ervoor zorgen dat de toegang tot persoonsgegevens door (en de overdracht aan) derden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en passende contractuele bescherming.

  • Rechtmatigheid van direct marketing en cookies: wanneer wij u promotionele communicaties sturen of cookies op uw computer plaatsen, zullen wij ervoor zorgen dat dit altijd gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 • 5. Verwerking van uw persoonsgegevens: welke persoonsgegevens verzamelen wij en op welke wettelijke basis?
 • Telkens wanneer we uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen we duidelijk aangeven welke persoonlijksgegevens we verzamelen. Deze informatie wordt u verstrekt in een aparte privacyverklaring die bijvoorbeeld wordt opgenomen in specifieke diensten (waaronder communicatiediensten), elektronische nieuwsbrieven, herinneringen, enquêtes, aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, etc. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

  Houd er rekening mee dat, volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt in de mate dat :

  • U ons uw toestemming heeft gegeven voor de doeleinden van de verwerking (zoals beschreven).

  Door uw toestemming te geven voor een of meer van de verwerkingen die wij uitvoeren, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in dit beleid en in de privacyverklaring die bij die specifieke verwerking(en) hoort.

  Om elke twijfel te voorkomen, preciseren wij dat u te allen tijde het recht heeft uw toestemming in te trekken;

  of

  • verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

  of

  • wij met een dergelijke verwerking een gerechtvaardigd belang nastrijven waartegen uw rechten niet opwegen. In dergelijk geval, zal het bestaan van een dergelijk rechtmatig belang expliciet aan u worden meegedeeld in de privacyverklaring met betrekking tot deze specifieke verwerking;

  of

  • verwerking wettelijk verplicht is.

 • 6. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde, expliciete en wettelijke doeleinden en verwerken uw gegevens nooit op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

  Een dergelijk doel kan de uitvoering van een door u geplaatste order zijn, de verbetering van uw bezoek aan een van onze websites of portals, meer in het algemeen de verbetering van onze producten en diensten, ons diensten- of applicatieaanbod, onze communicatie- en marketingacties, enz.

  Het doeleinde van elke verwerking van uw persoonsgegevens wordt duidelijk omschreven in de specifieke privacyverklaring met betrekking tot die specifieke verwerking. De betreffende privacyverklaring zal bijvoorbeeld toegankelijk zijn op een website of portal op het web, op een applicatie, in een elektronische nieuwsbrief, etc.).

 • 7. Het correct en up-to-date houden van uw persoonsgegevens
 • Het is belangrijk voor ons om uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden. Daarom verzoeken wij u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of fouten in uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via het contactpunt voor gegevensbescherming (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt? »).

  Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onjuiste of verouderde persoonsgegevens op passende wijze worden gewijzigd of verwijderd, al naar gelang het geval.

 • 8. Toegang tot uw persoonsgegevens
 • U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verwerken en, indien u vaststelt dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen.

  Als u meer informatie wilt over uw rechten, de vertrouwelijkheid van uw gegevens of als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het contactpunt voor gegevensbescherming (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt? »).

 • 9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

   

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken of, indien van toepassing, om te voldoen aan eventuele wettelijke vereisten.

  Voor meer informatie over hoe lang bepaalde persoonsgegevens mogen worden bewaard voordat ze uit onze systemen en databases worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen via het contactpunt voor gegevensbescherming (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt? »).

 • 10. Bescherming van uw persoonsgegevens
 • Wij hebben een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen illegale of ongeoorloofde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of beschadiging ervan.

  Deze maatregelen zijn ontworpen in overeenstemming met de huidige normen en gangbare praktijk in de sector en op zodanige wijze dat rekening wordt gehouden met onze IT-infrastructuur, de mogelijke gevolgen voor uw privacy en de eventuele kosten die eraan verbonden zijn.

  Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door een ev. derde optredend als verwerker, voor zover deze verwerker ermee instemt zich zonder beperking te houden aan de door ons vastgestelde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

  Handhaving van de gegevensbeveiliging betekent (i) bescherming van de vertrouwelijkheid, (ii) integriteit van uw persoonsgegevens en (iii) beschikbaarheid van uw persoonsgegevens:

  (a) Vertrouwelijkheid: Wij zullen uw persoonsgegevens beschermen tegen ongewenste openbaarmaking aan derden.

  (b) Integriteit: Wij zullen uw persoonsgegevens beschermen tegen wijziging door onbevoegde derden.

  (c) Beschikbaarheid: Wij zorgen ervoor dat enkel en alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is.

  Onze procedures voor gegevensbeveiliging omvatten: toegangsbeveiliging, back-upsystemen, monitoring, controle en onderhoud, beheer van beveiligingsincidenten en business continuity.

 • 11. Gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën
 • We gebruiken cookies op onze verschillende websites. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u een van onze websites bezoekt en stelt ons ook in staat om verbeteringen aan te brengen aan onze site.

  Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe dit te voorkomen, zie ons ons beleid betreffende cookies op onze pagina « cookie beheer ».

 • 12. Bekendmaking van persoonsgegevens
 • Afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij deze bekendmaken aan de volgende categorieën van ontvangers, die uw gegevens dan uitsluitend in het kader van en met het oog op deze de doeleinden zullen verwerken:

  a) In onze organisaties en merkomgeving:

  • Toegelaten personeelsleden;

  • Onze moedermaatschappij, Inchcape SA, gevestigd 22a St James's Square, London SW1Y 5LP.

  • Ons zusterbedrijf, Car Security NV, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369

  • Ons zusterbedrijf, Autoproduct, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369

  • Leden van ons netwerk van verdelers/dealers en erkende herstellers i) die door u zijn aangewezen als verdeler /dealers van uw voorkeur of erkende herstellers, ii) die bij u in de buurt zijn gevestigd (op basis van uw postcode en adres) of op basis van uw vorige contacten met ons netwerk

  • Toyota Motor Europe NV, gevestigd te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60, Brussel, België.

  • Toyota Financial Services Belgium NV, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369

  b) Aan externe handelspartners :

  • Reclame-, marketing- en promotiebureaus: alle professionals waarop wij een beroep doen om ons te helpen bij het voeren van onze reclamecampagnes en promoties en het analyseren van de effectiviteit ervan;

  • Zakelijke partners: bijvoorbeeld vertrouwde bedrijven die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u de diensten en/of producten te leveren die u heeft gevraagd en/of die u marketingcommunicatie kunnen sturen (op voorwaarde natuurlijk dat u hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke communicatie). We vragen deze bedrijven steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit beleid te handelen en om de nodige aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie;

  • Lexus's Service Providers: bedrijven die diensten voor of namens Lexus uitvoeren om de gerelateerde diensten te leveren (Lexus kan bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met externe IT-serviceproviders);

  c) aan andere derden : Uw persoonsgegevens kunnen ook door andere derden worden verwerkt en dit alleen:

  • om te voldoen aan de wetgeving, verzoeken van de autoriteiten, gerechtelijke bevelen, gerechtelijke procedures, verplichtingen inzake kennisgeving en toezending van informatie aan de autoriteiten;

  • om de naleving van het beleid en de overeenkomsten van Lexus te controleren of te verzekeren;

  • om de rechten, eigendommen of veiligheid van Lexus en/of haar klanten te beschermen;

   2. in verband met veranderingen of ontwikkelingen in de structuur van de onderneming:

  In het kader van een overdracht of afstoting van de activiteiten van Lexus of een deel daarvan, of in verband met een fusie, consolidatie, wijziging van de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van de activiteiten van Lexus of een deel daarvan.

  Houd er rekening mee dat de derde partijen die onder (b) en (c) hierboven worden genoemd, met name dienstverleners die u producten en diensten kunnen aanbieden via de diensten of toepassingen van Lexus of via hun eigen kanalen, ook afzonderlijk uw persoonsgegevens kunnen verzamelen (of hebben verzameld).

  In een dergelijk geval zijn deze derden als enige verwerkingsverantwoordelijke voor dergelijke verwerking van persoonsgegevens en blijven de transacties die u met hen uitvoert, onderworpen aan hun eigen toepasselijke gegevensbeschermings- en privacybeleid.

 • 13. Specifiek(e) contact(en) met onze verdelers/dealers en erkende herstellers
 • Wanneer u een voertuig, product of service koopt bij een van onze erkende verdelers/dealers of een van onze erkende herstellers die in die hoedanigheid handelen, is de persoonlijke informatie die deze verzamelt noodzakelijk om uw bestelling te verwerken of de gevraagde service te verlenen.

  Door uw toestemming te geven voor een of meer van onze verwerkingsactiviteiten en u te informeren over uw voorkeuren met betrekking tot de manier waarop Lexus met u kan communiceren in zijn merkomgeving, stemt u er in mee in communicatie te ontvangen van leden van ons netwerk van verdelers /dealers en erkende herstellers i) die door u zijn aangewezen als verdeler/dealers of erkende hersteller van uw voorkeur, ii) die in uw buurt zijn gevestigd (op basis van uw postcode en adres) en/of iii) met wie u vroeger in contact bent geweest.

  Onafhankelijk van de twee hierboven beschreven situaties kan het zijn dat u, tijdens de contacten die u mogelijk hebt gehad met leden van ons netwerk van verdelers/dealers en erkende herstellers, hen rechtstreeks en in hun hoedanigheid van onafhankelijke handelaars een bepaalde persoonsgegevens toevertrouwt voor hun eigen, door hen zelf gedefinieerde verwerkingen en doeleinden.

  In een dergelijk geval heeft u een directe relatie met elk van deze leden en zijn zij dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u in dit verband aan hen toevertrouwt. Voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens in dit verband, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met hen op te nemen.

  Hoe wordt de erkende verdeler/dealer of hersteller van uw voorkeur bepaald?

  De erkende verdeler/dealer of hersteller van uw voorkeur is:

  (i) deze die u hebt aangeduid als erkende verdeler/ dealer of erkende hersteller van uw voorkeur met behulp van uw My Lexus-accountinstellingen (die u op elk moment kunt wijzigen)

  of

  (ii) in het geval dat u dergelijke selectie niet heeft gemaakt, zullen wij een erkende verdeler/dealer of erkende hersteller van uw voorkeur bepalen op basis van de dichtstbijzijnde locatie (op basis van uw postcode en adres) of op basis van uw vorige contacten met ons netwerk.

 • 14. Gebruik van sociale netwerken
 • Als u op een Lexus -tool (website, portal...) een specifieke sociale netwerk-login-ID gebruikt (bijvoorbeeld uw Facebook-account), verzamelt Lexus uw persoonsgegevens die beschikbaar zijn op dat sociale netwerk en het gebruik van een dergelijke sociale netwerk-login-ID houdt in dat u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking van uw persoongegevens die door Lexus via die tool worden verzameld.

  Lexus laat soms toe om (persoons)gegevens te publiceren via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Deze sociale netwerken hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden waarmee u rekening moet houden wanneer u actief bent op de sociale netwerken. Wij herinneren u eraan dat het publiceren op sociale netwerken bepaalde gevolgen kan hebben, onder meer voor uw privacy of voor de privacy van personen wiens persoonsgegevens u deelt, zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid om snel een publicatie te verwijderen.

  In bepaalde specifieke gevallen (bijvoorbeeld via het gebruik van de "share"-, "like"- of "follow"-buttons) kunnen wij bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens worden beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijke met Facebook.

  Wij adviseren u om het privacy beleid van elke website die u bezoekt altijd zorgvuldig te lezen of privacy praktijken te willen begrijpen van een sociaal netwerk waarin u informatie deelt.

 • 15. Overdrachten buiten de EER

   

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers die zich buiten de EER bevinden en kunnen door ons en die ontvangers buiten de EER worden verwerkt. Met betrekking tot een overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER die over het algemeen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als in de EER, zal Lexus passende specifieke maatregelen nemen om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van bindende contractuele bepalingen met de ontvangers om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen.

 • 16. Uw keuzes en rechten
 • Wij willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u geïnformeerde keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

  • Uw persoonsgegevens

  U kunt altijd contact met ons opnemen via het contactpunt voor gegevensbescherming (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt? ") om te weten te komen welke persoonsgegevens wij over u hebben en waar ze vandaan komen. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een machinaal leesbaar, algemeen gebruikt formaat te ontvangen en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij van uw keuze.

  • Uw correcties

  Als u een fout vindt in uw persoonlijke gegevens of als u merkt dat deze onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons ook vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

  • Uw beperkingen

  U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen (bv. terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt geverifieerd).

  • Uw bezwaren

  U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (als u dat liever hebt, kunt u ons ook vertellen via welk kanaal en hoe vaak u wilt dat wij contact met u opnemen) of tegen het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor hetzelfde doel.

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het contactpunt voor gegevensbescherming (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt? »).

  Bovendien kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om het bewijs van een transactie te leveren of in het geval van een wettelijke verplichting).

  U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbescherminsautoriteit, op het adres Persstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail aan contact@apd-gba.be.

 • 17. Juridische informatie
 • De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op en vervangen geenszins andere vereisten die mogelijk bestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval van enige inconsistentie tussen dit beleid en de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming altijdde voorrang hebben.

  Lexus kan dit beleid te allen tijde wijzigen. Als we dat doen, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen en u vragen om de meest recente versie van ons beleid te bekijken.

 • 18. Definities
 • In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  (a) verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die de doeleinden en de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt. Aanvullende informatie kan aan u worden verstrekt in een aparte privacyverklaring die kan worden opgenomen in specifieke diensten (waaronder communicatiediensten), elektronische nieuwsbrieven, herinneringen, enquêtes, aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen ;

  (b) verwerker: de persoon of organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke ;

  (c) Contactpunt voor gegevensbescherming: het contactpunt (d.w.z. een door Lexus aangewezen persoon in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving) via wie u uw vragen of verzoeken met betrekking tot dit beleid en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt richten tot de verwerkingsverantwoordelijke en die dergelijke vragen en verzoeken zal behandelen.

  (d) EER verwijst naar de Europese Economische Ruimte (= lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

  (e) onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die rechtstreeks op u betrekking hebben of waarmee u kan geïdentificeerd worden, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, kentekenbewijs (VIN), (geo)locatie, etc. ;

  (f) De verwerking betekent het verzamelen van, de toegang tot en alle vormen van gebruik van uw persoonsgegevens.

  Bevestigd op 01/01/2024

Privéleven Lexus

 • 1. Inleiding
 •  

  Dit Gegevensverwerkingsbeleid heeft betrekking op de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens ("uw Gegevens") in het bijzonder teneinde

  - U te voorzien van onze producten en diensten,

  - De vragen die u aan ons richt op te volgen en te beantwoorden,

  - Uw relaties en contacten met ons en andere Lexus-entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving effectief te beheren, en

  - Indien u ermee instemt, u bepaalde marketingcommunicatie en uitnodigingen voor enquêtes te sturen

  Dit Gegevensverwerkingsbeleid moet altijd worden gelezen in combinatie met het Algemeen privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Lexus (de "Algemene Privacyverklaring"), die de algemene manier beschrijft waarop uw gegevens zullen worden verwerkt. Lees de Algemene Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken.

  Als aparte Verwerkingsverantwoordelijken zullen de onderstaande entiteiten uw Gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen en gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.

  - Lexus Belgium, B.U. van Toyota Belgium SA, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 en ondernemingsnummer BE 0403.425.770 (hierna “lexus”); en

  - Uw erkende Lexus-verdeler (van wie u hebt aangekocht en/of die u hebt aangewezen als preferentiële verdeler en/of degene die Lexus aan u toewijst op basis van locatie - het dichtst bij u op basis van uw postcode en uw adres of op basis van de geschiedenis van uw van uw contacten met ons netwerk)

  Dit gegevensverwerkingsbeleid is van toepassing op alle verwerkingen waarbij één of meer van de hierboven vermelde verwerkingsverantwoordelijken (hierna " Lexus " genoemd) betrokken zijn.

 • 2. Welke gegevens worden verzameld?
 •  

  De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met Lexus:

  Gegevens die u ons meedeelt:

  Algemene informatie zoals:

  - Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum

  - Uw postadres, e-mailadres, vast en / of mobiel telefoonnummer, ...

  - Alle persoonlijke informatie die u ons vrijwillig en vrijblijvend meedeelt (bv. gezinssamenstelling, beroep, ...

  Als u een professional bent, onder andere:
  Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm.

  Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

  - Uw LexusLink-accountgegevens (bijvoorbeeld uw LexusLink-accountreferentie),

  - Informatie over de interacties tussen u en ons, zoals de geschiedenis van uw relatie met ons en uw transacties met ons, inclusief bijvoorbeeld uw bezoeken aan onze showrooms, uw aankopen, uw geregistreerde voertuigconfiguraties, uw bezoeken aan ons netwerk voor reparatie en onderhoud, uw contacten met ons, uw vragen, verzoeken en klachten over ons, de behandeling van uw vragen, verzoeken en klachten,

  - Informatie over uw Lexus-voertuig (bijv. voertuigidentificatienummer, informatie over de leveringsdatum van uw Lexus-voertuig, kilometerstand, diagnostische informatie over uw Lexus-voertuig en informatie over onderhoud en reparaties aan uw Lexus-voertuig) en informatie over de CO2-uitstoot en het energieverbruik in reële gebruiksomstandigheden.

  - De betreffende verdeler (s) of hersteller (s).

  - Informatie met betrekking tot de connectiviteit van uw voertuig (technische logs, ...).

  - Informatie met betrekking tot connectiviteit tot uw voertuig via apps.

  - Informatie inzake uw interesses en voorkeuren

  Informatie met betrekking tot onze enquêtes
  De antwoorden die u tijdens de enquête hebt gegeven (tenzij de enquête anoniem was).

  Informatie over de toestemmingen die u aan ons hebt gegeven en ons beheer van die toestemmingen (inclusief bijvoorbeeld het bijhouden van registers en de verwerking van de intrekking van uw toestemming).

  Indien u een financierings-/lening- of leasingscontract hebt afgesloten met Toyota Financial Services Belgium NV, Leuvensesteenweg 369 te 1932 Zaventem of met één van onze commerciele partners, zal de erkende distributeur, als verwerker, de relevante informatie verwerken die nodig is om de documenten met betrekking tot het contract in te vullen en verstrekt hij deze informatie aan de betrokken partner. In dit geval nodigen wij u uit om het Gegevensverwerkingsbeleid van Toyota Financial Services Belgium of van de betrokken partner te raadplegen.

  Indien u een verzekeringscontract hebt afgesloten met betrekking tot uw voertuig via Car Security, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, een zusterbedrijf van Lexus, zal Car Security de relevante informatie verwerken die nodig is om de formulieren met betrekking tot het contract in te vullen. In dit geval nodigen wij u uit om het Gegevensverwerkingsbeleid van Car Security te raadplegen.

  Gegevens die wij over u verzamelen:

  Informatie van derden, zoals: We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaren van marketingbestanden, die ons helpen om uw Gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.

  Waar mogelijk houden we ook de datum bij waar deze informatie aan ons wordt meegedeeld of waar wijzigingen in zijn aangebracht.

  Automatische Gegevensverzameling De website van Lexus gebruikt serverlogboeken, die uw interacties met de Lexus-website en de webpagina's die u bezoekt, registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie vastleggen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring.

  Doelstellingen en rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

  Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden beschreven hieronder:

Doelstellingen: Rechtsgrond:
Opvolgen en beantwoorden van uw vragen:
- Om uw aanvraag voor een proefrit, offerte, brochure, afspraak of informatie over Lexus producten en diensten of een ander verzoek om informatie op te volgen en te beantwoorden
Uitvoering van een contract of gerechtvaardigd belang dat door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd             
Uitvoering van contracten tussen u en ons :
- Om de contracten tussen u en ons te aanvaarden, op te stellen en op te volgen, bijvoorbeeld op basis van uw aankoop van een Lexus voertuig,
- Om u te voorzien van onze producten en diensten (bijv. onderhoud, probleemoplossing en reparatie van uw Lexus voertuig, garantiehandhaving, mobiliteitsdiensten, etc.).
- Voor boekhoudkundige doeleinden
- Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en het beheer van mogelijke juridische geschillen en procedures te waarborgen
- Om uw gegevens te verwerken en door te geven in het kader van de overdracht van vorderingen aan een derde partij
- Om te voldoen aan onze verplichting om u te kunnen lokaliseren in geval van een ongeval of noodoproep
- enz.
Uitvoering van een contract
Evalueren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten, diensten en klantervaring:
- Om contact met u op te nemen in het geval dat uw Lexus voertuig deel uitmaakt van een veiligheidsoproep of servicecampagne,
- Om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren
- Voor activiteiten van onderzoek en ontwikkeling
- Om u tevredenheidsenquêtes te sturen om te weten hoe u de klantenrelatie met Lexus en de producten en diensten ervaart (geen marketingonderzoek of marketinginhoud).
- Om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren evenals voor onderzoek en ontwikkeling, kunnen uw persoonsgegevens ook worden geanonimiseerd en als zodanig worden gebruikt door andere Lexus entiteiten die als ontvangers worden genoemd in de sectie "Ontvangers van uw persoonlijke gegevens" hieronder.
- Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en om mogelijke juridische geschillen en procedures te beheren
- enz.
Gerechtvaardigd belang dat door de voor de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd
Om met u in contact te blijven als u uw voertuig leaset of heeft verzekerd:
- Indien u een leasecontract heeft met Toyota Financial Services Belgium of met één van onze commerciele partners :
- Indien u een verzekeringscontract heeft via de tussenkomst van Car Security:
o Om uw erkende verdeler in staat te stellen de contractinformatie in het systeem of de systemen in te vullen
o Om uw erkende verdeler in staat te stellen de nodige opvolging te geven aan uw leasing of uw verzekering
o om een indicatie van u te behouden als klant van het merk Lexus 
Gerechtvaardigd belang dat door de voor de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

Versturen van marketingcommunicatie en marketingenquêtes :
- Om u herinneringen te sturen die een commerciële inhoud kunnen bevatten betreffende uw Lexus voertuig en betreffende de vernieuwing van de diensten die wij aanbieden en die binnenkort hernieuwd moeten worden (bijvoorbeeld onderhouds- en serviceherinneringen).
- Om u te informeren over product- en serviceaanbiedingen van het merk Lexus en/of Kinto (d.w.z. aanbiedingen die voor u of uw Lexus voertuig of mobiliteit gepersonaliseerd of relevant zijn met inbegrip van voertuigmodellen, onderdelen, accessoires, tweedehandsvoertuigen en andere producten en diensten van het merk Lexus en/of Kinto, zoals wegenwacht, uitgebreide garantie, onderhouds-/reparatiecontract, verzekering, leasing, financiering, aanverwante diensten en mobiliteitsdiensten), via alle kanalen, ook via sociale netwerken.
- Om u informatie en uitnodigingen te sturen over evenementen die we organiseren. - Om u enquêtes voor marktonderzoek en polls te sturen met marketing-, reclame- of promotie-inhoud die betrekking hebben op u, uw Lexus-voertuig en/of onze producten en diensten, evenals uw interesses, voorkeuren en verwachtingen en om uw feedback op te volgen.
- Om uw deelname aan onze wedstrijden op te volgen
- Om u de nieuwsbrieven te sturen waarop u zich heeft geabonneerd

Wie neemt contact met u op /stuurt u deze informatie zoals hierboven beschreven?

Enkel Lexus, haar zusterbedrijven Car Security NV en Autoproduct NV, Toyota Motor Europe NV, Toyota Financial Services Belgium NV, uw hierboven genoemde erkende verdeler of hersteller. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de door u geselecteerde berichten, zullen uw gegevens worden gedeeld met deze entiteiten (maar niet met andere derden), zodat wij u deze berichten kunnen toesturen.We willen u ervan verzekeren dat uw toestemming niet zal worden gebruikt om te spammen, u te overspoelen met communicatie of opdringerig te zijn. Wat u van ons zal ontvangen is voor u relevant en nuttig. We willen ook naar u luisteren en uw interesses, voorkeuren en verwachtingen begrijpen door uw klantprofiel op te bouwen op basis van een analyse van de informatie die we over u en over uw voertuig hebben verzameld. Deze informatie wordt dan gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren en om u gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en uitnodigingen te bezorgen.

We kunnen bv.uw aankoopgeschiedenis en/of voertuiggeschiedenis en/of uw verschillende interacties met ons bekijken (met inbegrip van bv.uw bezoeken aan onze website(s)), of, als u akkoord gaat om vanwege ons e-mails te ontvangen, kunnen we detecteren of u deze opent en leest, wat ons helpt om te bepalen wat u interesseert en ons helpt om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken interessant voor u is.

Uw toestemming (apart verstrekt)
Beheren van uw persoonsgegevens :
- Centraliseren, combineren, delen bijwerken en corrigeren uw gegevens die u aan ons of aan andere Lexus-entiteiten hebt verstrekt of waarover wij of andere Lexus-entiteiten mogelijk al beschikken.
- Wat betekent dit ? Uw gegevens worden opgeslagen in centrale systemen die door ons of andere Lexus-entiteiten worden beheerd. Als u uw gegevens aan meer dan één Lexus-entiteit hebt verstrekt, worden uw gegevens gecombineerd, verwerkt en gedeeld met de desbetreffende Lexus-ontvangers (inclusief degenen die in de rubriek "Ontvangers van uw persoonsgegevens" hieronder worden genoemd) via de bovengenoemde systemen. Lexus streeft daarbij naar :
o een efficient beheer van uw gegevens (door ze bijvoorbeeld te centraliseren kunnen we ze gemakkelijker up-to-date en accuraat houden en het delen ervan organiseren),
o het verstrekken van de best mogelijke klantervaring,
o bepaalde activiteiten die in dit hoofdstuk "Doelstellingen en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens" worden beschreven, te ondersteunen en te vergemakkelijken.
Gerechtvaardigd belang dat door de voor de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd
Delen van uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting :
- Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een bevel of verzoek van een autoriteit (politie, etc) , om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen) etc. 
Vereist bij wet
De informatie inzake de geschiedenis van uw voertuig kan worden gedeeld met de opeenvolgende eigenaars van uw voertuig in overeenstemming met de Europese wetgeving. Hetzelfde geldt voor de wettelijke mededeling van gegevens over CO2-uitstoot en het energieverbruik in reële gebruiksomstandigheden aan het Europees Milieuagentschap en de Europese Commissie, tenzij de eigenaar van het voertuig uitdrukkelijk weigert deze gegevens ter beschikking te stellen van de fabrikant of zijn erkende verdeler of hersteller. In de hierboven vermelde gevallen gaat het alleen om gegevens die betrekking hebben op het voertuig.               Vereist bij wet
 • 3. Bewaringstermijn van uw gegevens
 •  

  Uw Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit gegevensverwerkingsbeleid beschreven doeleinden te realiseren. Wanneer deze niet meer nodig zijn, worden uw Gegevens gewist of geanonimiseerd.

  Ons beleid en onze procedures gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen voor de hierboven beschreven doeleinden:

  - De periode die verstreken is sinds uw laatste interactie met ons;

  - De tijd die nodig is voor ons en voor u om te reageren op uw verzoek(en) (als u bijvoorbeeld een testrit heeft aangevraagd, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot 6 maanden na de datum waarop u uw verzoek bij ons indient).

  - Aan het einde van de contractuele relatie met u ;

  - het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel geschil of meningsverschil ( we hebben deze informatie bv. nodig om juridische vorderingen in te stellen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen), in welk geval we uw informatie zullen bewaren totdat het geschil of meningsverschil is opgelost;

  - het bestaan van een Reglementaire of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zolang deze verplichting vereist.

 • 4. Ontvangers van uw gegevens
 •  

  Uw Gegevens worden gedeeld met en toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde categorieën ontvangers:

  - Externe onderaannemers, in de context van diensten die zij namens ons presteren (bijv. externe callcenters, reclamebureau, IT-serviceproviders, ...).

  - Andere entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving :
  o Toyota Motor Europe NV, met zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60 voor soortgelijke doeleinden
  o Inchcape NV, met zetel te 22a, St James's Square, London SW1Y 5LP Voor operationele doeleinden
  o Car Security NV, met zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem,
  o Autoproduct NV, met zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem
  o Toyota Financial Services Belgium NV, met zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

  - Elk ander bedrijf dat gerelateerd is aan Lexus en dat u diensten of producten levert of deelneemt aan de uitvoering van een van de doeleinden die zijn beschreven in de paragraaf "Doeleinden en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens" hierboven (bijv.Toyota Motor Corporation).

  - Partnerbedrijven van Lexus met wie wij uw Gegevens op uw verzoek of met uw toestemming delen voor gerelateerde producten of dienstenverzekering, reserveonderdelen en accessoires voor voertuigen, financiering en leasing, ...

  Bepaalde, puur technische, gegevens die verband houden met uw voertuig kunnen gedeeld worden met de volgende entiteiten binnen onze organisatie:

  - Toyota Connected Europe (10th Floor, 14-18 Handyside ST, London N1C4DN, United Kingdom)

  - Toyota Motor Corporation (1-4-18 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8701, Japan) met het oog op de verbetering van de kwaliteit en onderzoek en ontwikkeling

  Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

  Wij kunnen uw Gegevens overdragen naar bestemmingen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, indien het gepast is om dit te doen (i) om een van de doelen te bereiken die in dit gegevensbeschermingsbeleid worden uiteengezet en/of (ii) om uw gegevens aan een derde partij bekend te maken (waaronder die waarnaar wordt verwezen in de paragraaf "Ontvangers van uw gegevens" hierboven) in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid.

  In het geval dat uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw Gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen:

  - De wetgeving van het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of

  - De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46, lid 2, AVG) of valt onder het EU-VS privacy shield

  Bevestigd op 01/01/2024

Privéleven Car Security

 • 1. Inleiding

   

 • Dit Gegevensverwerkingsbeleid heeft betrekking op de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens ("uw Gegevens") in het bijzonder teneinde :

  - U te voorzien van onze producten en diensten,

  - De vragen die u aan ons richt op te volgen en te beantwoorden,

  - Uw relaties en contacten met ons en andere Lexus-entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving effectief te beheren, en

  - Indien u ermee instemt, u bepaalde marketingcommunicatie en uitnodigingen voor enquêtes te sturen  Dit Gegevensverwerkingsbeleid moet altijd worden gelezen in combinatie met het Algemeen privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Toyota (Car Security maakt deel uit van de Toyota groep) (de "Algemene Privacyverklaring"), die de algemene manier beschrijft waarop uw gegevens zullen worden verwerkt.   De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door de volgende Verwerkinsverantwoordelijke voor de hieronder beschreven doeleinden :

  CAR SECURITY NV, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem.

  Ondernemingsnummer: 0462.090.182 – RPR Brussel  Hierna “Car Security”  U kan Car Security contacteren :

  • Per email : info@toyotainsurance.be

  • Per post : Car Security NV, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

  • Per telefoon: 02/7121950

 • 2. Welke gegevens worden verzameld?
 • De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met Car Security:
  Categorieën Gegevens:  Algemene informatie zoals:

  - Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum, kopie van uw identiteitskaart

  - Uw postadres, e-mailadres, vaste en / of mobiele telefoonnummer, ...

  - Uw burgerlijke staat, uw beroep

  - Uw bankrekeningnummer

  - Uw rijksregisternummer (wanneer u ons vraagt om uw voertuig in te schrijven)

  - Informatie mbt uw rijbewijs  Als u een professional bent, onder andere:

  Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm  Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

  merk en model van uw huidig voertuig, chassisnummer, nummerplaat, datum van inschrijving  Informatie betreffende de genomen of te nemen verzekeringen voor uw voertuig of betreffende de uitvoering van deze verzekeringen :

  - Type verzekering

  - Verzekeraar

  - Contractnummer, startdatum, einddatum en inhoud contract

  - Omschrijving en datum van de schadegevallen

  - Historiek : schadegevallen van de laatste 5 jaar

  - Kopie van Processen Verbaal opgemaakt door de politie

  - Omschrijving van te verzekeren schade, uit te betalen bedragen

  - Betaling en historiek van de premies  Informatie over de toestemmingen die u aan ons hebt gegeven en ons beheer van die toestemmingen (inclusief bijvoorbeeld het bijhouden van registers en de verwerking van de intrekking van uw toestemming).

  Gegevens die we over u verzamelen:  Informatie van derden, zoals:

  We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaren van marketingbestanden, die ons helpen om uw Gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.  Waar mogelijk houden we ook de datum bij waar deze informatie aan ons wordt meegedeeld of waar wijzigingen in zijn aangebracht.  Automatische Gegevensverzameling:

  Onze website gebruikt serverlogboeken, die uw interacties met onze website en de webpagina's die u bezoekt, registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring die u kan consulteren op de website www.toyota.be.


  Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de hieronder beschreven rechtsgronden:

Doeleinden : Rechtsgronden:
Om ons in staat te stellen uw vragen of vragen te beantwoorden Uw toestemming
- Voor de aanmaak van offertes voor verzekeringen, het algemene beheer van uw klantendossier, contact met de verzekeraar bij wie u klant bent, beheer van uw schadegevallen, ondersteuning, de naverkoopsdienst, facturatie incl. de invordering van schuldvorderingen.

- Voor de bestrijding van mogelijke fraude, overtredingen en inbreuken en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te kunnen verzekeren.

- In het kader van de overdracht van schuldvorderingen.

- enz
Uitvoering van uw contract
- Om u te contacteren als we problemen ondervinden om één van uw verzoeken te beantwoorden.

- om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren

- Voor activiteiten van onderzoek en ontwikkeling

- Om u tevredenheidsenquêtes te sturen om te weten hoe u de klantenrelatie met Car Security en de producten en diensten ervaart (geen marketingonderzoek of marketinginhoud).

- om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren evenals voor onderzoek en ontwikkeling, kunnen uw persoonsgegevens ook worden geanonimiseerd en als zodanig worden gebruikt door andere Toyota entiteiten die als ontvangers worden genoemd in de sectie "Ontvangers van uw persoonlijke gegevens" hieronder.

- Om mogelijke fraude, overtredingen en mogelijke inbreuken te bestrijden en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te verzekeren

- enz

Rechtmatig belang dat wordt nagestreefd door de Verantwoordelijke voor de verwerking
Versturen van marketingcommunicatie en marketingenquêtes :

- Om de nieuwsbrieven te versturen waarop u zich heeft geabonneerd.

- Om u eraan te herinneren uw dienst van uw dienst van Car Security, die binnenkort verloopt, te vernieuwen.

- Om u te informeren over het product- en dienstaanbod van Car Security (of via de tussenkomst van Car Security), hetzij op een algemene dan wel individuele wijze), via alle kanalen, ook via sociale netwerken.

- Om u te informeren over evenementen georganiseerd door Car Security.

- In verband met deelname aan marktonderzoeken naar onze producten en/of diensten of in de automobiel markt.

- Om uw Gegevens aan derden te communiceren voor aanvragen van (aanvullende) verzekeringen.

- enz.Wie neemt contact met u op /stuurt u deze informatie zoals hierboven beschreven?

Enkel Car Security, Toyota Belgium NV (die deel van de zelfde groep uitmaakt), uw erkende verdeler of hersteller, de verzekeringsmaatschappijen bij wie u een offerte aanvraagt of aanvaardt

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de door u geselecteerde berichten, zullen uw gegevens worden gedeeld met deze entiteiten (maar niet met andere derden), zodat wij u deze berichten kunnen toesturen.We willen u ervan verzekeren dat uw toestemming niet zal worden gebruikt om te spammen, u te overspoelen met communicatie of opdringerig te zijn.

Wat u van ons zal ontvangen is voor u relevant en nuttig. We willen ook naar u luisteren en uw interesses, voorkeuren en verwachtingen begrijpen door uw klantprofiel op te bouwen op basis van een analyse van de informatie die we over u hebben verzameld. Deze informatie wordt dan gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren en om u gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en uitnodigingen te bezorgen.

We kunnen bv.uw aankoopgeschiedenis en/of uw verschillende interacties met ons bekijken (met inbegrip van bv.uw bezoeken aan onze website(s)), of, als u akkoord gaat om vanwege ons e-mails te ontvangen, kunnen we detecteren of u deze opent en leest, wat ons helpt om te bepalen wat u interesseert en ons helpt om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken interessant voor u is.
Uw toestemming (apart verstrekt)
Beheren van uw persoonsgegevens :

- Centraliseren, combineren, delen bijwerken en corrigeren uw gegevens die u aan ons of aan andere entiteiten die deel uitmaken van de Toyota Groep, hebt verstrekt of waarover wij of andere entiteiten mogelijk al beschikken.

Wat betekent dit ? Uw gegevens worden opgeslagen in centrale systemen die door ons of andere entiteiten van de Toyota groep worden beheerd. Als u uw gegevens aan meer dan één entiteit van de Toyota groep hebt verstrekt, worden uw gegevens gecombineerd, verwerkt en gedeeld met de desbetreffende ontvangers (inclusief degenen die in de rubriek "Ontvangers van uw persoonsgegevens" hieronder worden genoemd) via de bovengenoemde systemen.

- Car Security streeft daarbij naar : o een efficiënt beheer van uw gegevens (door ze bijvoorbeeld te centraliseren kunnen we ze gemakkelijker up-to-date en accuraat houden en het delen ervan organiseren),

o het verstrekken van de best mogelijke klantervaring,

o bepaalde activiteiten die in dit hoofdstuk "Doelstellingen en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens" worden beschreven, te ondersteunen en te vergemakkelijken..

Gerechtvaardigd belang dat door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd
Delen van uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting :

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een bevel of verzoek van een autoriteit (politie, enz) , om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen) enz.

Vereist bij wet

 

 • 3. Bewaringstermijn van uw gegevens

   

 • Uw Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit gegevensverwerkingsbeleid beschreven doeleinden te realiseren. Wanneer deze niet meer nodig zijn, worden uw Gegevens gewist of geanonimiseerd.

  Ons beleid en onze procedures gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen voor de hierboven beschreven doeleinden:
  - De periode die verstreken is sinds uw laatste interactie met ons;
  - De tijd die nodig is voor ons en voor u om te reageren op uw verzoek(en) (als u bijvoorbeeld een testrit heeft aangevraagd, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot 6 maanden na de datum waarop u uw verzoek bij ons indient).
  - Aan het einde van de contractuele relatie met u ;
  - het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel geschil of meningsverschil ( we hebben deze informatie bv. nodig om juridische vorderingen in te stellen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen), in welk geval we uw informatie zullen bewaren totdat het geschil of meningsverschil is opgelost;
  - het bestaan van een Reglementaire of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zolang deze verplichting vereist.

 • 4. Ontvangers van uw gegevens

   

 • Uw Gegevens worden toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde ontvangers

  - Aan onze externe onderaannemers, in de context van diensten die we aan hen vragen om namens ons te presteren (bijv. reclamebureaus, IT-serviceproviders, eigenaars van marketing bestanden ...). In dit geval kunnen deze bedrijven die Gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die we aan hen geven, in overeenstemming met dit beleid inzake Gegevensbescherming. Ze zijn gebonden aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen met betrekking tot uw Gegevens. In geen geval worden zij de eigenaar van uw Gegevens.
  - Aan bedrijven die tot dezelfde groep behoren, waaronder met name Toyota Belgium NV, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369
  - Aan uw erkende Toyota/Lexus verdeler (bij wie u de aanvraag voor een testrit heeft gedaan)
  - Aan onze verzekeringsmaatschappijen indien u betrokken bent in een schadegeval
  - Aan onze potentiële rechthebbenden voor vergelijkbare doeleinden.
  - Aan bepaalde autoriteiten of overheidsinstanties bv. politie


  Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

  Wij kunnen uw Gegevens overdragen naar bestemmingen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, indien het gepast is om dit te doen (i) om één van de doelen te bereiken die in dit gegevensbeschermingsbeleid worden uiteengezet en/of (ii) om uw gegevens aan een derde partij bekend te maken (waaronder die waarnaar wordt verwezen in de paragraaf "Ontvangers van uw gegevens" hierboven) in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid

  In het geval dat uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen:
  - De wetgeving van het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
  - De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46, lid 2, AVG) of valt onder het EU-VS privacy shield

  We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.
  Bevestigd op 01/01/2024

Privéleven Autoproducts

 • 1. Inleiding
 • Dit Gegevensverwerkingsbeleid heeft betrekking op de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens ("uw Gegevens") in het bijzonder teneinde :
  • U te voorzien van onze producten en diensten,
  • De vragen die u aan ons richt op te volgen en te beantwoorden,
  • Uw relaties en contacten met ons en andere entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving effectief te beheren, en
  • Indien u ermee instemt, u bepaalde marketingcommunicatie en uitnodigingen voor enquêtes te sturen

  Dit Gegevensverwerkingsbeleid moet altijd worden gelezen in combinatie met het Algemeen privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Toyota (Autoproducts maakt deel uit van de Toyota groep) (de "Algemene Privacyverklaring"), die de algemene manier beschrijft waarop uw gegevens zullen worden verwerkt. Lees de Algemene Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken : https://nl.toyota.be/eprivacy/.

  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door de volgende Verwerkinsverantwoordelijke voor de hieronder beschreven doeleinden :
  AUTOPRODUCTS NV, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem
  Ondernemingsnummer: 412.815.469.– RPR Brussel (Hierna “Autoproducts”).

  U kan Autoproducts contacteren :
  - Per email : privacy@toyota.be
  - Per post : Autoproducts NV, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem
 • 2. Welke gegevens worden verzameld?
 • De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met Car Security:  Categorieën Gegevens:  Algemene informatie zoals:

  - Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum, kopie van uw identiteitskaart

  - Uw postadres, e-mailadres, vaste en / of mobiele telefoonnummer, ...

  - Uw burgerlijke staat, uw beroep

  - Uw bankrekeningnummer

  - Uw rijksregisternummer (wanneer u ons vraagt om uw voertuig in te schrijven)

  - Informatie mbt uw rijbewijs  Als u een professional bent, onder andere:

  Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm  Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

  merk en model van uw huidig voertuig, chassisnummer, nummerplaat, datum van inschrijving  Informatie betreffende de genomen of te nemen verzekeringen voor uw voertuig of betreffende de uitvoering van deze verzekeringen :

  - Type verzekering

  - Verzekeraar

  - Contractnummer, startdatum, einddatum en inhoud contract

  - Omschrijving en datum van de schadegevallen

  - Historiek : schadegevallen van de laatste 5 jaar

  - Kopie van Processen Verbaal opgemaakt door de politie

  - Omschrijving van te verzekeren schade, uit te betalen bedragen

  - Betaling en historiek van de premies  Informatie over de toestemmingen die u aan ons hebt gegeven en ons beheer van die toestemmingen (inclusief bijvoorbeeld het bijhouden van registers en de verwerking van de intrekking van uw toestemming).

  Gegevens die we over u verzamelen:  Informatie van derden, zoals:

  We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaren van marketingbestanden, die ons helpen om uw Gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.  Waar mogelijk houden we ook de datum bij waar deze informatie aan ons wordt meegedeeld of waar wijzigingen in zijn aangebracht.  Automatische Gegevensverzameling:

  Onze website gebruikt serverlogboeken, die uw interacties met onze website en de webpagina's die u bezoekt, registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring die u kan consulteren op de website www.toyota.be.


  Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de hieronder beschreven rechtsgronden:

Doeleinden : Rechtsgronden:
Om ons in staat te stellen uw vragen of vragen te beantwoorden
Uw toestemming
- Voor de aanmaak van offertes voor verzekeringen, het algemene beheer van uw klantendossier, contact met de verzekeraar bij wie u klant bent, beheer van uw schadegevallen, ondersteuning, de naverkoopsdienst, facturatie incl. de invordering van schuldvorderingen.

- Voor de bestrijding van mogelijke fraude, overtredingen en inbreuken en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te kunnen verzekeren.

- In het kader van de overdracht van schuldvorderingen.

- enz
Uitvoering van uw contract
- Om u te contacteren als we problemen ondervinden om één van uw verzoeken te beantwoorden.

- om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren

- Voor activiteiten van onderzoek en ontwikkeling

- Om u tevredenheidsenquêtes te sturen om te weten hoe u de klantenrelatie met Car Security en de producten en diensten ervaart (geen marketingonderzoek of marketinginhoud).

- om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren evenals voor onderzoek en ontwikkeling, kunnen uw persoonsgegevens ook worden geanonimiseerd en als zodanig worden gebruikt door andere Toyota entiteiten die als ontvangers worden genoemd in de sectie "Ontvangers van uw persoonlijke gegevens" hieronder.

- Om mogelijke fraude, overtredingen en mogelijke inbreuken te bestrijden en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te verzekeren

- enz
Rechtmatig belang dat wordt nagestreefd door de Verantwoordelijke voor de verwerking

Versturen van marketingcommunicatie en marketingenquêtes :

- Om de nieuwsbrieven te versturen waarop u zich heeft geabonneerd.

- Om u eraan te herinneren uw dienst van uw dienst van Car Security, die binnenkort verloopt, te vernieuwen.

- Om u te informeren over het product- en dienstaanbod van Car Security (of via de tussenkomst van Car Security), hetzij op een algemene dan wel individuele wijze), via alle kanalen, ook via sociale netwerken.

- Om u te informeren over evenementen georganiseerd door Car Security.

- In verband met deelname aan marktonderzoeken naar onze producten en/of diensten of in de automobiel markt.

- Om uw Gegevens aan derden te communiceren voor aanvragen van (aanvullende) verzekeringen.

- enz.Wie neemt contact met u op /stuurt u deze informatie zoals hierboven beschreven?

Enkel Car Security, Toyota Belgium NV (die deel van de zelfde groep uitmaakt), uw erkende verdeler of hersteller, de verzekeringsmaatschappijen bij wie u een offerte aanvraagt of aanvaardt

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de door u geselecteerde berichten, zullen uw gegevens worden gedeeld met deze entiteiten (maar niet met andere derden), zodat wij u deze berichten kunnen toesturen.We willen u ervan verzekeren dat uw toestemming niet zal worden gebruikt om te spammen, u te overspoelen met communicatie of opdringerig te zijn.

Wat u van ons zal ontvangen is voor u relevant en nuttig. We willen ook naar u luisteren en uw interesses, voorkeuren en verwachtingen begrijpen door uw klantprofiel op te bouwen op basis van een analyse van de informatie die we over u hebben verzameld. Deze informatie wordt dan gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren en om u gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en uitnodigingen te bezorgen.

We kunnen bv.uw aankoopgeschiedenis en/of uw verschillende interacties met ons bekijken (met inbegrip van bv.uw bezoeken aan onze website(s)), of, als u akkoord gaat om vanwege ons e-mails te ontvangen, kunnen we detecteren of u deze opent en leest, wat ons helpt om te bepalen wat u interesseert en ons helpt om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken interessant voor u is.
Uw toestemming (apart verstrekt)

Beheren van uw persoonsgegevens :

- Centraliseren, combineren, delen bijwerken en corrigeren uw gegevens die u aan ons of aan andere entiteiten die deel uitmaken van de Toyota Groep, hebt verstrekt of waarover wij of andere entiteiten mogelijk al beschikken.

Wat betekent dit ? Uw gegevens worden opgeslagen in centrale systemen die door ons of andere entiteiten van de Toyota groep worden beheerd. Als u uw gegevens aan meer dan één entiteit van de Toyota groep hebt verstrekt, worden uw gegevens gecombineerd, verwerkt en gedeeld met de desbetreffende ontvangers (inclusief degenen die in de rubriek "Ontvangers van uw persoonsgegevens" hieronder worden genoemd) via de bovengenoemde systemen.

- Car Security streeft daarbij naar : o een efficiënt beheer van uw gegevens (door ze bijvoorbeeld te centraliseren kunnen we ze gemakkelijker up-to-date en accuraat houden en het delen ervan organiseren),

o het verstrekken van de best mogelijke klantervaring,

o bepaalde activiteiten die in dit hoofdstuk "Doelstellingen en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens" worden beschreven, te ondersteunen en te vergemakkelijken..
Gerechtvaardigd belang dat door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd
Delen van uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting :

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een bevel of verzoek van een autoriteit (politie, enz) , om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen) enz.
Vereist bij wet
 • 3. Bewaringstermijn van uw gegevens
 • Uw Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit gegevensverwerkingsbeleid beschreven doeleinden te realiseren. Wanneer deze niet meer nodig zijn, worden uw Gegevens gewist of geanonimiseerd.

  Ons beleid en onze procedures gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen voor de hierboven beschreven doeleinden:
  - De periode die verstreken is sinds uw laatste interactie met ons;
  - De tijd die nodig is voor ons en voor u om te reageren op uw verzoek(en) (als u bijvoorbeeld een testrit heeft aangevraagd, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot 6 maanden na de datum waarop u uw verzoek bij ons indient).
  - Aan het einde van de contractuele relatie met u ;
  - het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel geschil of meningsverschil ( we hebben deze informatie bv. nodig om juridische vorderingen in te stellen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen), in welk geval we uw informatie zullen bewaren totdat het geschil of meningsverschil is opgelost;
  - het bestaan van een Reglementaire of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zolang deze verplichting vereist.
 • 4. Ontvangers van uw gegevens
 • Uw Gegevens worden toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde ontvangers

  - Aan onze externe onderaannemers, in de context van diensten die we aan hen vragen om namens ons te presteren (bijv. reclamebureaus, IT-serviceproviders, eigenaars van marketing bestanden ...). In dit geval kunnen deze bedrijven die Gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die we aan hen geven, in overeenstemming met dit beleid inzake Gegevensbescherming. Ze zijn gebonden aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen met betrekking tot uw Gegevens. In geen geval worden zij de eigenaar van uw Gegevens.
  - Aan bedrijven die tot dezelfde groep behoren, waaronder met name Toyota Belgium NV, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369
  - Aan uw erkende Toyota/Lexus verdeler (bij wie u de aanvraag voor een testrit heeft gedaan)
  - Aan onze verzekeringsmaatschappijen indien u betrokken bent in een schadegeval
  - Aan onze potentiële rechthebbenden voor vergelijkbare doeleinden.
  - Aan bepaalde autoriteiten of overheidsinstanties bv. politie


  Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

  Wij kunnen uw Gegevens overdragen naar bestemmingen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, indien het gepast is om dit te doen (i) om één van de doelen te bereiken die in dit gegevensbeschermingsbeleid worden uiteengezet en/of (ii) om uw gegevens aan een derde partij bekend te maken (waaronder die waarnaar wordt verwezen in de paragraaf "Ontvangers van uw gegevens" hierboven) in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid

  In het geval dat uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen:
  - De wetgeving van het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
  - De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46, lid 2, AVG) of valt onder het EU-VS privacy shield

  We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.  Bevestigd op 01/01/2024