1. Legal
  2. Terms of use

Site gebruiksvoorwaarden en wettelijke omgeving vermelding

Deze website is gepubliceerd en beheerd door Lexus, B.U van Toyota Belgium NV.

 

ALGEMEEN

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Lexus, B.U. van Toyota Belgium NV, hierna te noemen “Lexus”. Maatschappelijke zetel : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem. Ondernemingsnummer : 0403.425.770.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk recht. Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van Lexus.

Lexus behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte te brengen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen weergegeven op deze website evenals haar inhoud zijn eigendom van Lexus en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag deze informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen weergeven op deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en U mag deze dus niet copiëren, wijzigen, doorsturen, beschermen door intellectuele eigendomrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Lexus.

Alle Lexus merknamen en logo’s vermeld op deze website zijn de eigendom van Lexus, Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Europe, of andere derde partijen. Het is U uitdrukkelijk verboden om deze te gebruiken, te downloaden op een permanente wijze, te kopiëren of te verdelen op enige wijze zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) van de merk of andere derde partijen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID-JUISTHEID DER GEGEVENS

  • Lexus en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Lexus. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Lexus elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.
  • Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van de lancering van de site. Lexus wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Lexus behoudt zich tevens het recht voor ten allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.
  • Alle informaties die via deze website worden verstrekt, worden louter informatief meegedeeld en houden geen verkoopaanbod van Lexus in en kunnen de Erkende Lexus Verdelers en Erkende Lexus Herstellers niet binden. Deze informatie kan ten alle tijde worden aangepast, zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Gelieve contact te nemen met uw Erkende Lexus Verdeler en/of Erkende Lexus Hersteller teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.
  • Alle informaties die via de dienst live chat worden verstrekt, worden louter informatief meegedeeld en houden geen verkoopaanbod van Lexus in en kunnen de Erkende Lexus Verdelers en Erkende Lexus Herstellers niet binden. Deze informatie kan ten alle tijde worden aangepast, zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Gelieve contact te nemen met uw Erkende Lexus Verdeler en/of Erkende Lexus Hersteller teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.
  • De gebruiker erkent dat Lexus het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 

HYPERLINKS

Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel uitsluitend informatief en Lexus biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Lexus zich akkoord verklaart met de inhoud en Lexus is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

 

NETWERKSITES

Vanuit deze website kan U doorgestuurd worden naar de individuele sites van onze Erkende Lexus Verdelers en Erkende Lexus Herstellers, die uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun individuele websites. Consulteer de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze individuele websites.

 

PRIJZEN VAN LEXUS-PRODUCTEN

De prijzen op deze Lexus-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een Erkende Lexus Verdeler en/of Erkende Lexus Hersteller. De prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De op de site vermelde promoties zijn enkel in België en Luxemburg van toepassing, en dat via de Erkende Lexus Verdelers of Erkende Lexus Herstellers. De aankoop van Lexus -produkten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de individuele verkoopsovereenkomst die U onderhandelt en afsluit met een Erkende Lexus Verdeler of Erkende Lexus Hersteller.

Montage van accessoires niet in de prijs inbegrepen.

 

E-NEWSLETTERS

Voor wat betreft de Email newsletters die U van Lexus (domein Lexus.be) ontvangt gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor de website.

U heeft de mogelijkheid om onze newsletter niet meer te ontvangen en om niet langer geïnformeerd te worden over de producten, diensten en aanbiedingen van Lexus, door ons dit expliciet per briefwisseling of Email te laten weten, of door de uitschrijfmogelijkheid (unsubscribe) van de newsletter te gebruiken.

De ontvangen newsletters mogen worden doorgestuurd naar individuele emailgebruikers voor zover het integraal en ongewijzigd, inclusief foto’s en grafische elementen, wordt behouden. In geen geval mogen afzonderlijke elementen of een gedeelte van de inhoud van het bericht worden gebruikt en/of doorgestuurd. In dat geval gelden dezelfde copyright bepalingen als hierboven vermeld voor deze website. Newsletters mogen niet worden doorgestuurd naar een maildistributieservice/-adres of anoniem worden doorgestuurd.

 

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIEWAARDEN

Alle op deze website aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op een standaard productievoertuig. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Lexus-dealer.

 

BEVOEGHEID - WETGEVING

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en haar gebruiksvoorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Bevestigd op 01/01/2024