1. Legal
  2. Algemene Voorwaarden Voor De Verkoop Van Onderdelen | Lexus Belgïe

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONDERDELEN AAN NIET-ERKENDE TOYOTA EN LEXUS HERSTELLERS

Huidige algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen van onderdelen door Toyota Belgium NV aan niet-erkende Toyota of Lexus Herstellers. Zij zullen in elk geval voorrang hebben boven alle eventuele documenten uitgaande van de koper (die sowieso niet aan Toyota Belgium NV tegenstelbaar zijn). Er kan enkel van deze algemene voorwaarden afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijk en door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.
 

1. Bestelproces.

De bestellingen verlopen conform de procedures die gangbaar zijn bij Toyota Belgium NV. De bestelling wordt definitief op het moment dat Toyota Belgium NV in het bezit gesteld wordt van een Bankwaarborg (zie artikel 3.3. hieronder).


2. Eigendomsvoorbehoud.

Onverminderd de overgang van het risico op de koper, blijven de geleverde goederen de exclusieve eigendom van Toyota Belgium N.V. tot op het ogenblik waarop de koper de effectieve betaling van de koopprijs van de desbetreffende geleverde goederen, zowel in hoofdsom, interesten als kosten, zal hebben voldaan.


3. Betalingsmodaliteiten.

    3.1. Elektronische facturatie

Behoudens andersluidende overeenkomst gebruikt Toyota Belgium N.V. de elektronische facturatie als facturatiewijze, namelijk het versturen van haar facturen via e-mail. Het staat de koper echter vrij deze facturatiewijze te weigeren, en om een facturatie op papier te verzoeken. De weigering dient steeds op schriftelijke wijze te gebeuren.
Facturen worden per e-mail verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen aan Toyota Belgium N.V. van juiste en meest actuele (elektronische) gegevens met het zicht op het (elektronisch) versturen van de facturen. De koper garandeert dat de opgegeven gegevens correct zijn en dat hij bij enige wijziging van gegevens (en in het bijzonder zijn e-mailadres), Toyota Belgium N.V. onmiddellijk op de hoogte brengt. De mededeling van incorrecte of verouderde gegevens aan Toyota Belgium N.V. kan resulteren in foutieve communicatie waar de koper de aansprakelijkheid voor draagt. Toyota Belgium N.V. wijst elke aansprakelijkheid af indien de koper de factuur niet ontvangt of kan ontvangen door haar eigen toedoen of nalatigheid en/of omwille van technische storingen, hacking van het e-mailadres, ... zonder daartoe beperkt te zijn.


    3.2. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst. Toyota Belgium N.V. behoudt zich het recht voor de betalingen aan te rekenen op de facturen naar haar keuze. Betalingen dienen uitsluitend te gebeuren op de bankrekening van Toyota Belgium N.V. Betalingen aan tussenpersonen niet in het bezit van schriftelijke volmacht, zijn niet rechtsgeldig en niet bevrijdend.
Elk verschuldigd bedrag dat niet op de vervaldag betaald is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met verwijlintresten in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij commerciële transacties. In geval van niet-betaling op eender welke vervaldag worden van rechtswege en zonder aanmaning alle verschuldigde sommen opeisbaar.
In geval van wanbetaling op de vervaldag en dit onafhankelijk van de vertragingsintresten wordt elk nog verschuldigd bedrag verhoogd van rechtswege en zonder aanmaning, met een schadevergoeding van 15% op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 Euro.


    3.3. Bankwaarborg

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, bezorgt de koper aan Toyota Belgium NV een bankwaarborg voor 100% van de waarde van de bestelling.
Toyota Belgium NV heeft het recht zich op basis van de bankwaarborg tot de bank te richten voor de betaling van de verschuldigde som, indien de koper alle verschuldigde bedragen niet binnen de 15 dagen na de vervaldag van de factuur betaalt.


4. Levering en Risico.

De levering gebeurt ex-works in het magazijn van Toyota Belgium NV. Vanaf de levering, gaan het risico van het tenietgaan van de goederen, alsook de eigendom over op de koper niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 2.


5. Klachten.

Iedere klacht omtrent een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit met betrekking tot de goederen dient op straffe van verval per aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden binnen de 5 dagen na in ontvangstname. Bij gebreke daaraan worden de goederen geacht integraal aanvaard te zijn.
Verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven aan Toyota Belgium NV bekend gemaakt te worden binnen 5 dagen nadat het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, en dit op straffe van verval van recht.


6. Aansprakelijkheid verkoper.

Behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen wijst Toyota Belgium NV elke aansprakelijkheid af met betrekking tot schadegevallen aan goederen in het kader van deze algemene voorwaarden, evenals met betrekking tot iedere indirecte schade ingevolge een gebrek in de door de fabrikant verkochte goederen. De koper zal verantwoordelijk zijn voor iedere schade voortvloeiend uit het gebruik van de goederen en zal Toyota Belgium NV vrijwaren voor iedere vordering die door derden zou worden ingesteld.


7. Terugname - Omruiling.

Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild.


8. Waarborg.

Voor alle goederen die door Toyota Belgium N.V. worden geleverd, is de toegepaste waarborg deze van de fabrikant. Elke vergoeding van Toyota Belgium N.V. van directe of indirecte schade is uitgesloten.


9. Prijsaanduiding.

De facturen zullen opgesteld worden in Euro.


10. Bevoegdheidstoewijzing.

De rechtbanken van Brussel bevoegd zijn uitsluitend bevoegd voor alle geschillen waartoe de huidige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven. In de gevallen waarin een deskundig onderzoek noodzakelijk of nuttig lijkt, zal de deskundige door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Brussel worden aangewezen.


11. Deelbaarheid.

Het niet-van-toepassing of niet-geldig zijn van een clausule in een welbepaald geval doet geen afbreuk aan de geldigheid of toepasselijkheid van de overige clausules.


12. Overmacht.

Indien een partij door een situatie van overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, heeft hij het recht, naar eigen keuze, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de andere partij en dit niettegenstaande andere bestaande rechten.
De partij die een geval van overmacht inroept brengt de andere partij hiervan op de hoogte per aangetekende brief binnen de 5 dagen vanaf de kennisname van het voorval.


13. Imprevisie (verandering van omstandigheden).

In het voorkomend geval dat een partij kan aantonen dat (i) de voortgezette uitvoering van haar contractuele verplichtingen buitensporig bezwarend is geworden ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle waarmee zij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening had kunnen houden; en dat (ii) zij de gebeurtenis of de gevolgen ervan redelijkerwijs niet had kunnen vermijden of ondervangen, zijn de partijen binnen een redelijke termijn na de inroeping van deze clausule verplicht te onderhandelen over alternatieve contractuele voorwaarden die het redelijkerwijs mogelijk maken de gevolgen van het voorval te boven te komen.