1. Règlement

 

Wedstrijdreglement

Artikel 1 : Organisator

Toyota Belgium NV, met zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0403.425.770 (hierna: “Organisator”) organiseert een wedstrijd (hierna: “Wedstrijd”), onder de hierna vermelde bepalingen.

Lees aandachtig huidig wedstrijdreglement (hierna: “Voorwaarde”). Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd, dient de deelnemer eerst huidig wedstrijdreglement door te nemen en uitdrukkelijk te aanvaarden bij de deelname.

 

Artikel 2 : Wedstrijdperiode

De Wedstrijd loopt van 19/11/2022 tot en met 31/12/2022. (hierna: “Wedstrijdperiode”)

 

Artikel 3 : Deelname en deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopplicht.

De Wedstrijd is open voor deelname door personen gedomicilieerd in België, van minstens 18 jaar, met uitsluiting van werknemers en/of andere personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie, de ontwikkeling, de promotie en/of het beheer van de Wedstrijd, evenals hun naaste familieleden en/of hun gezinsleden en elke persoon die op hetzelfde adres woont als voornoemde werknemers en/of personen, door zich in te schrijven op de website www.toyota.be gedurende de Wedstrijdperiode (hierna de "Deelnemer(s)" genoemd).

De Wedstrijd loopt in België.

In het geval de Deelnemer niet voldoet aan de regels opgenomen in deze Voorwaarden, zal hij onmiddellijk en automatisch uitgesloten worden van de Wedstrijd en dit zonder voorafgaande waarschuwing.

Iedere Deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de Wedstrijd met zijn unieke persoonsgegevens.

De deelname moet rechtstreeks door de Deelnemer gedaan worden. De deelname via derden of andere geautomatiseerde middelen worden gediskwalificeerd. De Organisator behoudt zich het recht voor, waar nodig, om alle acties te ondernemen die redelijk zijn om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige inschrijvingen. In geval van, onder andere zonder daartoe beperkt te zijn: vals spelen, bedrog, fraude, misleiding,… behoudt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd of van enige toekomstige door haar georganiseerde wedstrijd zoals bepaald in artikel 10 van huidige Voorwaarden.

 

Artikel 4 : Verloop van de Wedstrijd

De Wedstrijd verloopt via e-mail.

Op de specifieke website dient de Deelnemer te antwoorden op de prijsvragen (één meerkeuzevraag en één schiftingsvraag). Hij moet ook de Google-pagina van zijn Toyota of Lexus verdeler hebben geëvalueerd.

Bij deelname aan de Wedstrijd dient de Deelnemer volgende contactgegevens mee te delen: naam, voornaam en e-mailadres.

Na het beantwoorden van de verschillende vragen, krijgt de Deelnemer een scherm te zien met een bedanking voor de deelname. Dit scherm dient ter bevestiging van de deelname door de Deelnemer, waarna de deelname definitief is.

 

Artikel 5 : Winnaar en kennisgeving

Er zullen twee (2) winnaars aangeduid worden voor de Wedstrijd,  één winnaar eigenaar van een Toyota-voertuig en één winnaar eigenaar van een Lexus-voertuig.

De winnaars zijn diegene die zowel de Google-pagina van zijn Toyota of Lexus verdeler hebben geëvalueerd, een juist antwoord hebben gegeven op de prijsvraag alsook het meest accurate antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag (hierna: “Winnaar(s)”).

Bij een ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de Deelnemer die de juiste antwoorden als eerste heeft ingevoerd. Bij het aanduiden van de Winnaars zal de Organisator zich derhalve baseren op de tijdssporen om de rangorde te bepalen.

De Winnaars van de Wedstrijd zullen bekend gemaakt worden binnen de week na afloop van de Wedstrijd. De Winnaars zullen hierover geïnformeerd worden via het e-mail adres zoals opgeven tijdens de deelname.

De aanwijzing van de Winnaars is definitief en bindend. De beslissingen van de Organisator in dit verband zijn definitief en hiertegen staat geen mogelijkheid tot beroep open.

In het geval de Winnaar(s) de prijs niet (tijdig) in ontvangst neemt/nemen, heeft de Organisator het recht/de mogelijkheid om de Prijs aan te bieden aan de Deelnemer(s) die op basis van de door hem of haar gegeven antwoorden op de vragen op de eerstvolgende plaats is/zijn terechtgekomen. Er wordt geen financiële of andere compensatie voorzien als tegenwaarde ten aanzien van de oorspronkelijke Winnaar(s).

De Organisator behoudt zich het recht voor om de uitreiking van de prijs aan de Winnaar(s) te weigeren of deze terug te vorderen indien deze hiertoe geen recht had(den) volgens deze Voorwaarden of bij inbreuk(en) op deze Voorwaarden, fraude, bedrog of andere onrechtmatig of ongepast gedrag van de betrokken Deelnemer(s) of bij onjuist gebruik van de technologie door de Winnaar(s) bij deelname.

 

Artikel 6 : Prijs

De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

De ontvangen prijs kan in geen geval worden gesubstitueerd of vervangen door speciën, andere producten of diensten  en/of andere voordelen in natura of enig ander alternatief, noch kan de prijs gecumuleerd worden met andere acties en/of voordelen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde, wanneer de prijs zoals beschreven in huidig artikel niet (meer) beschikbaar zou zijn en/of toegekend zou kan worden.

De prijs zal verzonden worden naar het e-mailadres zoals opgegeven door de Deelnemer(s) bij deelname.

De te winnen prijs is een waardebon geldig voor de aankoop van accessoires op de auto van de Deelnemer: een voucher t.b.v. EUR 800 (BTW inclusief) voor de Toyota-winnaar en een voucher van EUR 1200 (BTW inclusief) voor de Lexus-winnaar.

 

Artikel 7 : Privacy

In het kader van deze Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam en e-mailadres. De servers van de Organisator kunnen automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals: IP-adres, browsergegevens, datum en tijd.

Conform de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben alle Deelnemers een kosteloos recht tot toegang, wijziging en opheffing van hun persoonsgegevens bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

  • door een e-mail te sturen aan privacy@toyota.be

  • door een brief te sturen aan Toyota Belgium, klantendienst (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Alle persoonlijke gegevens die door een Deelnemer worden verstrekt, mogen door de Organisator uitsluitend worden gebruikt in de mate die noodzakelijk is voor het doel van de Wedstrijd. Deze gegevens worden niet gedeeld met een derde partij, behalve in de mate dit noodzakelijk is voor het doel van de Wedstrijden in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

De Organisator bewaart de persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden. De gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan strikt noodzakelijk.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft de Deelnemer toestemming om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

 

Artikel 8 : Wijzigingen

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de Wedstrijd of de oorzaak nu aan overmacht ligt of aan andere factoren die buiten de macht van de Organisator liggen.

De Organisator behoudt zich het recht voor, zonder enige aansprakelijkheid, om de Wedstrijd, de regels en de prijzen te beperken, aan te passen, te wijzigen, uitzonderingen te voorzien of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen.

De eventuele aangebrachte wijzigingen aan dit Wedstrijdreglement zullen beschouwd worden als een bijlagen bij dit Wedstrijdreglement en zullen gepubliceerd worden op de website toyota.be. De Deelnemer verbindt zich ertoe dit regelmatig te raadplegen.

In zulk geval hebben de Deelnemers (noch enige andere persoon) geen recht op individuele informatie en/of (schade)vergoeding.

 

Artikel 9 : Technische problemen - aansprakelijkheid

De Organisator is niet aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de Wedstrijd ten gevolge dergelijke technische storingen, problemen met internet, verbindingen,…

De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijs voor welk doel dan ook. De Organisator of de door de Organisator betrokken derden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijs of voor enige schade van wat voor aard dan ook van een winnaar of enige derde ingevolge gebeurlijke ongevallen met de prijzen, zelfs niet in geval van materiële schade, lichamelijke letsels of overlijden.

Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van het deelnemen aan of de organisatie van de Wedstrijd en het al dan niet toewijzen van de Prijzen.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Organisator steeds beperkt zijn tot het bedrag van de waarde van de door de Deelnemer gewonnen prijs zoals bepaald in artikel 6.

 

Artikel 10 : Diskwalificatie, opschorting of annulering

Elke inbreuk of fraude op deze Voorwaarden leidt tot het uitsluiten van de Deelnemer van de Wedstrijd. De Organisator kan een Deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoeden van fraude en/of inbreuk op deze Voorwaarde.

In geval van vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog (onder meer, maar niet uitsluitend wat betreft het invullen van de persoonsgegevens door bijvoorbeeld valse persoonsgegevens op te geven,…) evenals in geval van redelijk gegrond vermoeden daartoe,  kan de betrokken Deelnemer zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs, worden uitgesloten.

De Deelnemers die uitgesloten worden, zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd, noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidige Voorwaarden onmogelijk is geworden.

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

Bij een wijziging of opschorting van deze Voorwaarden, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

 

Artikel 11 : Betwistingen en klachten

Alle beslissingen van de Organisator in het kader van de Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

Eventuele klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen uiterlijk 7 kalenderdagen na afloop van de Wedstrijd per aangetekend schrijven aan de Organisator worden gericht.

Klachten ingediend buiten de voormelde termijn of die niet schriftelijk zijn opgesteld, zullen niet behandeld worden.

 

Artikel 12 : Algemene bepalingen

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaat de Deelnemer akkoord de Organisator te vrijwaren van welke aansprakelijkheid dan ook voor eisen, kosten, letsel, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband met de Wedstrijd of met de acceptatie, het in bezit hebben, bijwonen of gebruiken van de prijs (behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, fraude of op andere onwettige wijze).

Geen enkele handeling of stilzwijgen van de Organisator zal beschouwd worden als een impliciete afstand van recht.

Wanneer een of meerdere van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

Deze Wedstrijd valt onder de Belgische wet en jurisdictie van de gerechtshoven van België.

Door deelname aan de Wedstrijd wordt u geacht akkoord te gaan met het Wedstrijdreglement

Bij vragen of problemen in verband met de Wedstrijd kan contact opgenomen worden met de Organisator via e-mail: communication@toyota.be