1. Owners
  2. Connected Services
  3. Lexus Link App
  4. terms of use

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR LEXUS’S PLATFORM

 

Inleiding

In deze gebruiksvoorwaarden staat 'Platform' voor de mobiele applicaties en de diverse websites en portals van Lexus , inclusief, maar niet beperkt tot de Lexus Link +  app.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het platform en de content, services applicaties die via het platform beschikbaar worden gemaakt, waaronder ook het aanmaken en gebruik van uw account.

Door gebruik te maken van het platform en andere hieraan gerelateerde websites waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, stemt in met de volgende voorwaarden met Lexus Belgium, with registered office at 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 en company nummer BE 0403.425.770 en Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België. Als verantwoordelijke voor het platform zal in deze tekst naar TME worden verwezen als ‘'Lexus ', we’, ‘onze’ of ‘ons’.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindend contract tussen u en Lexus  U dient deze gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren om:

  • toegang te krijgen tot het platform en er gebruik van te kunnen maken,
  • u te abonneren op de aanvullende services "Services" en
  • om uw account "Account" aan te maken en te gebruiken.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u er tevens mee in dat aan uw gebruik van het platform of eventuele services mogelijk separate gebruiksvoorwaarden ten grondslag liggen van derden. Hierbij stemt u tevens in met de gebruiksvoorwaarden van deze externe service providers. Een externe service provider kan u via het platform mogelijk direct of indirect producten of services aanbieden. Indien u gebruikmaakt van het platform, de services en/of applicatie van een externe service provider, wordt u geacht de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden van deze externe service provider te hebben gelezen en geaccepteerd.

Voor bepaalde services die via ons platform worden aangeboden zijn mogelijk specifieke gebruiksvoorwaarden of privacybepalingen van toepassing. We raden u aan deze goed door te lezen voordat u gebruik gaat maken van de betreffende services.

Hoofdstuk 1 – Account en algemene voorwaarden

1.           Toegang tot en gebruik van het platform en uw account

Wanneer u een account opent en er gebruik van maakt, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account en het gekozen wachtwoord. Om ongeoorloofd gebruik van uw account te voorkomen, bent u tevens verantwoordelijk voor het beperken van de toegang via het apparaat of de apparaten waarmee u toegang heeft tot uw account. U accepteert de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor activiteiten die via uw account en wachtwoord worden uitgevoerd. Heeft u het vermoeden dat uw wachtwoord bekend is bij anderen, of wordt uw wachtwoord op ongeoorloofde wijze gebruikt, informeert u ons dan direct. U wordt geacht ons direct te informeren wanneer u reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is bij derden, of wanneer uw wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt.

U kunt te allen tijde uw wachtwoord resetten door op de inlog-pagina te klikken op ‘Reset wachtwoord. Vervolgens wordt u gevraagd het aan uw account gekoppelde e-mailadres in te voeren. U ontvangt dan een e-mail met instructies om uw wachtwoord te resetten, met een link waar u op dient te klikken. Door te klikken op deze link gaat u naar een pagina waar u uw nieuwe wachtwoord invoert, en dit nogmaals bevestigt. Klik op ‘Wijzig wachtwoord’ om de wijziging definitief te bevestigen. De e-mail met instructies om uw wachtwoord te resetten, kan ook worden verstuurd door een medewerker van ons call center of de afdeling customer support.

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt volledig en correct zijn. Informeer ons direct over eventuele wijzigingen in de door u, bij de registratie of later verstrekte persoonsgegevens. 

Wilt u de gegevens die u aan TME heeft verstrekt inzien en eventueel aanpassen, ga dan naar ‘Mijn Profiel’ op het platform. 

TME behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht:

-         u de toegang tot het platform te ontzeggen;

-         u het openen van een account te ontzeggen en;

-         uw account op te heffen of te verwijderen.

2.           Beschikbaarheid

Wij doen onze uiterste best om het platform en uw account zonder onderbreking of storingen beschikbaar te houden. Vanwege de werking van het internet kunnen wij beschikbaarheid en storingsvrije werking echter niet altijd garanderen. 

Bovendien kan uw toegang tot het platform en/of uw account zonder aansprakelijkheid onzerzijds opgeschort worden vanwege een noodgeval, onderhoud, omwille van veiligheid of vanwege de introductie van nieuwe functies of services. Wij streven ernaar de frequentie en duur van deze onderbrekingen tot een minimum te beperken. 

In geval van (verondersteld) ongeoorloofd gebruik van uw account behoudt Lexus  zich het recht voor uw account te blokkeren, of u de toegang tot uw account te ontzeggen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het apparaat of de apparaten die u gebruikt om gebruik te maken van en toegang te krijgen tot het platform en uw account, alsmede daaraan gerelateerde services en producten. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor de compatibiliteit van de betreffende apparaten met betrekking tot software en technische eigenschappen om gebruik te kunnen maken van eventuele services. U bent er tevens verantwoordelijk voor om de betreffende apparaten up-to-date te houden, inclusief, maar niet beperkt tot het installeren van updates en nieuwe releases wanneer deze door Lexus  beschikbaar worden gemaakt. 

3.           Toegang tot en gebruik van beschikbare services en apps

a. Via het platform beschikbare en aangeboden services en apps

Via het platform en uw account heeft u toegang tot services en apps die u kunt aanschaffen of waarop u zich kunt abonneren. Bepaalde hoofdstukken in deze gebruiksvoorwaarden zijn mogelijk alleen op u van toepassing wanneer u zich op de betreffende services heeft geabonneerd.

Mogelijkerwijs zijn bepaalde services die in deze gebruiksvoorwaarden of op onze website worden benoemd niet beschikbaar voor uw specifieke model of in uw regio. U kunt onze website raadplegen om te zien of een specifieke service al dan niet beschikbaar is voor uw auto of regio.

Bepaalde services en apps worden via dit platform beschikbaar gemaakt en aangeboden door externe providers, anders dan Lexus . Deze services en apps worden met oog op uw gebruiksgemak beschikbaar gemaakt op het platform en via uw account. Het aanbieden ervan geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de externe service providers. Wilt u gebruikmaken van deze services of apps, deze aanschaffen of zich erop abonneren, dan dient u de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden van de betreffende service provider.

b.      Services gekoppeld aan een toestel voor connectiviteit in uw auto

>  Is uw auto uitgerust met een toestel voor connectiviteit, dan heeft u in uw auto mogelijk toegang tot een scala aan specifieke services en apps. U kunt zich abonneren op deze (online) services en daaraan gerelateerde Connected Services.

>  Lexus  biedt nadrukkelijk geen Connected Services, internettoegang en/of andere services gerelateerd aan elektronische vormen van communicatie. Lexus  brengt geen (elektronische) signalen voort. Lexus  is evenmin verantwoordelijk voor de totstandkoming van enig (elektronisch) signaal. Deze Connected Services, internettoegang en/of andere vormen van elektronische communicatie worden verzorgd door de desbetreffende externe provider.

>  Voor uw gebruik van de Services zijn tevens separate gebruiksvoorwaarden van toepassing, inclusief en zonder enige beperking gebruiksvoorwaarden van externe providers. Indien u toegang wilt tot deze services of zich hierop wenst te abonneren, dan dient u de hierop van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden separaat en expliciet te accepteren. De specifieke gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing naast deze gebruiksvoorwaarden, bij eventuele verschillen zijn de specifieke gebruiksvoorwaarden leidend.

c.       Hoe u aan te melden voor de Connected Services

Wanneer uw auto is uitgerust met een toestel voor Connected Services, dient u de volgende stappen te ondernemen om u voor een of meerdere van de services aan te melden:

i.          meld u met uw account aan op het platform om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren;

ii.          ga naar de lijst van services en kies de services waarop u zich wenst te abonneren. Delen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer u zich heeft geabonneerd op de desbetreffende services;

iii.          lees en accepteer ons privacybeleid met betrekking tot de services en bepaal, indien voor specifieke services van toepassing, of u toestemming geeft voor de specifieke verwerking van uw persoonsgegevens;

iv.          voor levering van de door u gekozen service(s) voegt u door Lexus  en/of externe provider gevraagde informatie toe. U kunt op elk moment de verstrekte informatie aanpassen of corrigeren, voordat u uw inschrijving bevestigd. Vervolgens;

v.          Bevestigt Lexus  en of de externe provider uw inschrijving via e-mail of andere vormen van communicatie.

d.      Gebruik van het toestel voor connectiviteit

>  Op het gebruik van het toestel voor connectiviteit zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing, als onderdeel van uw aankoop van uw auto (bijv. in de handleiding of enig ander document).

>  U dient het toestel voor connectiviteit zelf te activeren. Dit kunt u doen via uw account of via het toestel. Bevestiging geschiedt via uw account.

>  TME en/of aan TME gelieerde bedrijven behouden alle rechten op het toestel voor connectiviteit en alle hierop opgeslagen content, inclusief, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom van de betreffende content.

>  Software-updates worden automatisch uitgevoerd en u accepteert dat u het uitvoeren van deze updates op geen enkele wijze voorkomt of anderszins verhindert. Ook stemt u in met periodiek onderhoud van het toestel voor connectiviteit, volgens de door Lexus  aangegeven intervallen. Omwille van redenen van veiligheid is Lexus  gerechtigd om het toestel op elk moment te vervangen, de aangeboden services te herzien, of het beleid aan te passen omwille van relevante wetgeving.

>  Elke vorm van demontage of aanpassing van het toestel voor connectiviteit en de daarop geïnstalleerde software (bijv. kopiëren, reverse engineering, etc.) is verboden.

>  Het is niet toegestaan het toestel voor connectiviteit te verwijderen uit uw auto, of enig deel van de software te de-installeren, tenzij er sprake is van veiligheidsredenen of van toepassing zijnde wetgeving. Verwijdert u desondanks toch het toestel of (delen van) de software, dan deactiveert u automatisch eventuele services waarop u zich heeft geabonneerd, zonder recht op restitutie voor de resterende abonnementsperiode. Verwijdert u het toestel voor connectiviteit of (delen van) de software, dan is Lexus  bovendien niet aansprakelijk voor consequenties die van invloed zijn op het functioneren van uw auto. Ook kunt u niet langer aanspraak maken op voordelen of commerciële aanbiedingen waarvoor u mogelijk in aanmerking kwam door gebruik van de services (bijv. korting op uw verzekeringspremie of financiering in relatie tot data die via het toestel voor connectiviteit wordt gedeeld).

>  Nadat u het toestel voor connectiviteit in uw auto heeft geactiveerd, geeft het toestel data over de geografische locatie van uw auto door. Deze geografische gegevens zijn belangrijk voor specifieke services waarop u zich heeft geactiveerd. Wanneer u het toestel deactiveert, kunt u dan ook geen gebruikmaken van de betreffende services. Kijkt u voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons privacybeleid.

e.      Gebruik van de Services

>  Op het aanbieden van de Services is het Consumentenrecht van toepassing.

>  Indien van toepassing en op voorwaarde dat u wordt aangemerkt als consument onder het algemeen van toepassing zijnde Consumentenrecht, heeft u het recht om een via het platform afgesloten abonnement binnen veertien (14) dagen na afsluiten van het contract zonder opgaaf van redenen te annuleren. 

>  Uw recht om het betreffende contract te annuleren vervalt veertien (14) dagen na aankoop van het abonnement.

>  Om uw recht op annuleren te doen gelden, dient u ons binnen veertien (14) dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit om het abonnement te stoppen.

>  Indien u gebruikmaakt van uw recht om uw abonnement binnen veertien (14) dagen te annuleren, worden eventueel gedane betalingen in relatie tot het abonnement gerestitueerd, met uitzondering van en indien van toepassing het bedrag dat tot het moment van opzegging in rekening is gebracht om de betreffende dienst te leveren. Uitgezonderd zijn ook eventuele meerkosten voortkomend uit een door u gekozen bezorgmethode, anders dan de door ons geboden standaard bezorging. Restitutie geschiedt onverwijld en in geen geval later dan veertien (14) dagen nadat u ons van uw wens tot annuleren op de hoogte heeft gebracht. Voor de restitutie gebruiken wij de bij afsluiten door u gehanteerde betaalmethode, tenzij anders overeengekomen. U worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor de betreffende restitutie.

>  U stemt er expliciet mee in dat u uw abonnement niet kunt annuleren wanneer de betreffende dienst voor het verstrijken van de proefperiode van veertien (14) dagen volledig is geleverd (bijvoorbeeld bij gebruik van volledige datalimiet voor verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen).

>  Vernieuwen, opschorten en stopzetten van de afzonderlijke services worden benoemd in de specifieke, hierop betrekking hebbende gebruiksvoorwaarden.

>  U onderkent en accepteert dat elk gebruik van de Services ook wanneer u deze gebruikt in uw auto, uw eigen verantwoordelijkheid en risico is, en dat Lexus  en/of aan Lexus  gelieerde bedrijven, inclusief onze leveranciers, niet aansprakelijk zijn voor schades die u in combinatie met het genoemde gebruik mogelijk oploopt of toebrengt aan derden. Wij sluiten elke vorm van aansprakelijkheid voor alle indirecte schade en gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van data, reputatieschade, winstderving, verlies van verwachte financiële besparing, inkomensderving en onderbreking van zakelijke activiteiten.

>  Tevens onderkent en accepteert u dat u zelf verantwoordelijk bent voor gebruik, opslag, bescherming en verdeling van data die u ter beschikking is gesteld, of waartoe u toegang heeft in relatie tot of als gevolg van uw gebruik van de Services.

>  Elk gebruik van de Services die beschikbaar zijn vanuit uw auto geschiedt overeenkomstig van toepassing zijnde wetgeving en op veilige en verantwoorde wijze die niet hinderlijk is tijdens het rijden en/of voor andere verkeersdeelnemers.

>  Lexus  en/of aan Lexus  gelieerde bedrijven garanderen niet de toegankelijkheid, kwaliteit of nauwkeurigheid van de services die via het platform beschikbaar worden gemaakt door Lexus  of enige externe provider, of een adequate werking van de services in relatie tot uw specifieke behoefte of intentie van andere bestuurders of passagiers in uw auto, of van derden.

4.           Licentie voor toegang van Platform en Account

Lexus  geeft u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van dit platform en uw account. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geeft Lexus  u geen toestemming om het platform, of een gedeelte daarvan, te downloaden (uitgezonderd opslaan in cache-geheugen) of aan te passen.

Aan het gebruik van het platform en aanmaken en gebruik van het account zijn geen kosten verbonden. Kijk voor overige services in de betreffende sectie waar kosten expliciet worden gespecificeerd.

Lexus  behoudt zich te allen tijde het recht voor om services of apps die via het platform worden aangeboden te wijzigen, stop te zetten, op te schorten of te vervangen. In voorkomende gevallen stelt Lexus  u daarvan tijdig op de hoogte. In geen geval aanvaardt Lexus  aansprakelijkheid voor deze besluiten.

Tot deze licentie behoort NIET (a) het doorverkopen of commercieel gebruik van deze website of de content, (b) het verzamelen en gebruiken van productlijsten, omschrijvingen en prijslijsten, (c) afgeleid gebruik van deze e-Store of de content van deze website of content, (d) het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten goede van andere commerciële partijen of (e) gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden om data te verzamelen en registreren. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexus  mag dit platform, of delen daarvan, niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden geëxploiteerd. 

Ook de volgende activiteiten zijn niet toegestaan:

1.      Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexus  of aan Lexus  gelieerde bedrijven framen of gebruik maken van framing technieken voor handelsmerken, logo’s of ander intellectueel eigendom (zoals beeldmateriaal, tekst, opmaak of vorm);

2.      Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexus  of aan Lexus  gelieerde bedrijven gebruiken van meta-tags of andere ‘verborgen tekst’ die gebruikmaakt van de naam van Lexus  of zusterbedrijven, of van geregistreerde handelsmerken. 

3.      Oneerlijk en onprofessioneel handelen door onprofessioneel gedrag. 

4.      Het dupliceren, licenseren, sublicenseren, tonen, verkopen, re-branden of anderszins de betreffende data overdragen, anders dan conform deze overeenkomst toegestaan.

5.      Het proberen uit te schakelen of daadwerkelijk uitschakelen van beveiligingsmaatregelen.

6.      Het verwijderen van mededelingen rondom copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechten, en het verzamelen, gebruiken en versturen van informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie c.q. "Persoonsgegevens".

7.       In geval van ongeoorloofd gebruik behoudt Lexus  zich het recht voor om toegang tot en gebruik van het platform en/of uw account en/of services en gerelateerde apps per direct te beëindigen, zonder dat Lexus  u enige financiële compensatie verschuldigd is. 

 

Hoofdstuk 2 – De Services

1.           Belangrijke definities en overzicht

In deze gebruiksvoorwaarden:

>  Staat Account voor uw account die toegankelijk is via het platform.

>  Verwijst App(s) naar, maar niet beperkt tot, Myt, Lexus Link + , Lexuslink en de Lexuslink applicatie.

>  Staat Content Services voor over-the-top online Services (bijv. internet radio), beschikbaar door internettoegang via een externe provider, afhankelijk van het land van gebruik, of via andere vormen van internettoegang (bijv. via een Bluetooth-verbinding met uw smartphone). 

>  Staat Internet Access Service voor de toegang tot internet zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk;

>  Staat Remote Services voor elke dienst die kan worden ingeschakeld in de auto, maar verzorgd wordt via de app. Deze services worden beschreven op https://nl.lexus.be/auto-eigenaars/connected-services/lexus-link-app;

>  Staat Services voor de Standard Services en, indien u beschikt over een auto met online functie, voor de Internet Access Service en Content Service. De benaming Services verwijst tevens naar Remote Services indien u hier toegang tot heeft en deze heeft geactiveerd.

>  Staat Standard Services voor services gerelateerd aan uw rit, uw rijervaring en gemoedsrust, zoals beschreven op https://nl.lexus.be/auto-eigenaars/connected-services/lexus-link-app;

>  Staat Standard Services voor services gerelateerd aan uw rit, uw rijervaring en gemoedsrust, die u via uw toestel voor connectiviteit kunt activeren vanuit uw auto, zoals beschreven op https://nl.lexus.be/auto-eigenaars/connected-services/lexus-link-app;

>  Staat Platform voor het Klantportaal op onze website en/of de app;

>  Staat Gebruiksvoorwaarden voor de actuele gebruiksvoorwaarden.

>  Staat Derden/ Derde Partij of Derde Partijen voor elke externe service provider of ontvanger van informatie anders dan Lexus  voor het aanbieden van Services, inclusief, maar niet beperkt tot de officiële dealerbedrijven.

>  Staan Lexus , TME, we, onze of ons voor Toyota  Motor Europe NV/SA, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid onder Belgische wetgeving, statutair gevestigd Avenue du Bourget 60, 1140 in Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder bedrijfsnummer 0441.571.714;

>  Staat Gebruiker, u of uw voor elk natuurlijk of wettelijk persoon die zich via zijn/haar/het Account heeft geabonneerd op de Services.

2.           Deze gebruiksvoorwaarden vormen een contract tussen u en ons

Door u aan te melden voor de Services gaat u een contract aan met Lexus  (i) voor het leveren van de Standard Services door ons en (ii) voor het door ons faciliteren van toegang tot en gebruik van de Internet Access Services en (iii) voor het verzorgen van Remote Services. Bepaalde hoofdstukken van deze gebruiksvoorwaarden zijn niet op u van toepassing wanneer u de betreffende services niet heeft geactiveerd, of deze services anderszins niet kunt gebruiken.

3.           Hoe kunt u toegang krijgen tot de Services en deze gebruiken?

Om toegang te hebben tot de verschillende Services en deze te kunnen gebruiken, dient u deze eerst te activeren op het Platform.

Om u te kunnen aanmelden voor de Services heeft u:

-         Een Account;

-         Een auto met Connected Car functies;

-         Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid gelezen en geaccepteerd;

-         Uw aanmelding geactiveerd.

Heeft u via meerdere apparaten toegang tot uw Account, dan zijn functies gerelateerd aan specifieke Services (inclusief activeren/deactiveren van de Privacy Modus, de traceerbaarheid van uw auto, etc.) via elk afzonderlijk apparaat beschikbaar.

Bij activering van uw aanmelding wordt u verzocht de beschreven procedure te volgen. Om uw aanmelding te activeren, volgt u het proces dat wordt uitgelegd in de app. Daarbij selecteert u het door u gewenste abonnement en accepteert u de Gebruiksvoorwaarden. Slaagt u er niet in het proces stapsgewijs te voltooien, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het CRC@toyota.be om de Services te activeren.

4.           Hoe kunt u de Services beëindigen?

U heeft het recht om uw abonnement op de Services op elk moment te beëindigen, zonder dat u ons enige compensatie verschuldigd bent.

Er zijn verschillende manieren om de Services te beëindigen:

i.          Annuleren van uw abonnement op de Services voor uw auto

Wanneer u uw abonnement op de Services voor uw auto wenst te beëindigen, dan kunt u dit doen via uw account (via de app of het portaal. Door beëindiging zullen de Services voor uw niet langer functioneren. 

Wanneer u uw abonnement op de Services beëindigt, kunt u zich op elk moment opnieuw aanmelden via uw account of de app. Om opnieuw aan te melden volgt u dezelfde stappen als voor uw oorspronkelijke aanmelding en accepteert u tevens opnieuw de gebruiksvoorwaarden. Wanneer u zich opnieuw aanmeldt voor de Services, zal alleen de data die minder dan twaalf (12) maanden daarvoor is geregistreerd, opnieuw beschikbaar zijn. Verwijdert u uw account, dan kunt u zich niet opnieuw abonneren en zal alle geregistreerde data worden verwijderd.

Is er meer dan één auto aan uw account gekoppeld, selecteert u dan de auto waarvoor u uw abonnement wilt beëindigen of vernieuwen.

ii.          Uw auto verwijderen uit uw account

U kunt uw abonnement op de Services beëindigen door uw auto uit uw account te verwijderen.

Verwijdert u uw auto per ongeluk uit uw account, dan kunt u de auto opnieuw toevoegen door de stappen te doorlopen die nodig zijn om een auto aan uw account toe te voegen.

Verwijdert u uw auto uit uw account, dan is de geregistreerde data niet langer zichtbaar in de app.

iii.          Wanneer u uw auto verkoopt, deze op andere wijze een andere eigenaar krijgt of wanneer uw auto is gestolen c.q. verloren is gegaan

Wanneer u uw auto verkoopt aan een nieuwe eigenaar of een autobedrijf, of wanneer uw auto is gestolen of anderszins verloren is gegaan (en niet is teruggevonden), dan dient u uw auto conform deze clausule uit uw account te verwijderen.

Als uw auto is verkocht of op andere wijze van eigenaar is verandert, informeert u dan de nieuwe eigenaar dat de auto een Connected Car is en dat hij/zij de mogelijkheid heeft om zich via zijn of haar account aan te melden voor de Services. Uw abonnement op de Services is niet overdraagbaar op de nieuwe eigenaar.

5.           Opschorten of beëindigen van de Services door ons

We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de volledige Services of een deel daarvan en/of uw abonnement op de Services op elk moment zonder voorafgaande mededeling of gerechtelijke uitspraak op te schorten of te beëindigen, zonder dat u aanspraak kunt maken op enige financiële compensatie. In voorkomende gevallen wordt u hierover geïnformeerd per e-mail of via uw account. Hiervan kan sprake zijn wanneer:

-         U deze gebruiksvoorwaarden schendt;

-         We redelijkerwijs hebben bepaald dat opschorten of beëindiging voor ons noodzakelijk is om (i) te kunnen voldoen aan een gerechtelijke uitspraak of een verzoek van een bevoegde autoriteit, of om (ii) te voorkomen dat we de wet overtreden; of

-         Wanneer er sprake is van overmacht die ons verhindert om alle Services, of een deel daarvan, te blijven verzorgen

In geval we het gebruik van de Services wegens overmacht geheel of gedeeltelijk opschorten, stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk weer toegang te verlenen tot de betreffende services.

We kunnen uw abonnement op de Services of een deel hiervan ook op elk moment beëindigen wanneer we besluiten om de betreffende Services volledig of alleen voor gebruikers in uw land of regio te discontinueren. Hiervan stellen wij u binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk dertig (30) kalenderdagen van tevoren via e-mail of uw account op de hoogte.

Wanneer wij uw gebruik van de Services opschorten of uw abonnement op de Services of de Internet Access Service beëindigen, heeft u geen recht op en kunt u geen aanspraak maken op financiële compensatie, restitutie of andere schadevergoeding anders dan gespecificeerd in deze gebruiksvoorwaarden. 

Wanneer u op enig moment de ‘Privacy Modus’ wilt activeren (of wilt dat wij niet langer de geografische locatie van uw auto gebruiken), dan kunt u dit doen via de app of uw account. Let erop dat de Privacy modus na activering van toepassing is op alle Services die gebruikmaken van uw geografische locatie.

Na activering is de Privacy modus van toepassing op alle Services die gebruikmaken van uw geografische locatie. Veel Services functioneren (volledig of gedeeltelijk) op basis van de geografische locatie van uw auto. Dat betekent dat deze Services na activering van de Privacy modus niet beschikbaar zijn of minder goed c.q. minder nauwkeurig werken. Met de Privacy modus ingeschakeld, kunt u niet gebruikmaken van de mogelijkheid om uw auto te lokaliseren, een functie die wij gebruiken om uw auto na een ongeval te vinden.

De status van de Privacy modus (actief of uitgeschakeld) blijft ongewijzigd tot het moment waarop u besluit deze aan te passen. U kunt de actuele status van de Privacy modus bekijken via uw account.

U heeft geen recht op enige financiële compensatie of restitutie wanneer een of meerdere van de Services niet of slechts gedeeltelijk functioneren als gevolg van de door u geactiveerde Privacy modus.

Telematics Services (en Remote Services indien u deze heeft geselecteerd) kunt u gebruiken in combinatie met slechts één account tegelijkertijd met Smart Services. De Services worden beëindigd wanneer de koper van een gebruikte Lexus  de Services activeert (door invoeren van de tellerstand) voor een auto met hetzelfde Voertuig Identificatie Nummer (VIN). De voorgaande rechthebbende gebruiker ontvangt hiervan een e-mail bericht om hem om hem of haar te informeren over het stoppen van de toegang tot onze Services.

Indien u naast de Standard Services ook bent geabonneerd op de Remote Services, worden deze automatisch beëindigd met het beëindigen van de Telematics Services.

 

Hoofdstuk 3 – De Standard Services

1.           Wat zijn de Standard Services? 

Een korte samenvatting van de Standard Services kunt u vinden op https://nl.lexus.be/auto-eigenaars/connected-services/lexus-link-app.

Let erop dat u er voor specifieke Standard Services contact met u wordt opgenomen door een externe provider die gerechtigd is om namens ons contact met u op te nemen; en die u toestemming geeft om op afstand specifieke services voor uw auto in te schakelen, uit te schakelen of anderszins te beheren. 

2.            Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Standard Services?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw abonnement op en gebruik van de Standard Services. 

Indien wij op enig moment ons beleid zouden wijzigen en aan gebruikers wel kosten in rekening zouden brengen voor het gebruik van de Standard Services, dan wordt u hierover op voorhand geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid uw abonnement stop te zetten wanneer u niet tegen betaling gebruik wil blijven maken van de Standard Services.

3.           Hoe lang blijven de Standard Services beschikbaar?

De Standard Services voor uw auto blijven maximaal tien (10) jaar beschikbaar, tenzij deze door ons eerder worden beëindigd conform deze gebruiksvoorwaarden, zonder uitsluiting van ons recht om de Standard Services op enig moment aan te passen conform de gebruiksvoorwaarden. Bent u niet de eerste eigenaar van de auto, bijvoorbeeld wanneer u een Lexus  na drie (3) jaar koopt van de eerste eigenaar, dan blijven de Standard Services voor u gedurende een periode van maximaal zeven (7) jaar beschikbaar. Neem contact op met uw autodealer wanneer u meer informatie wenst over de resterende gebruikstermijn waarin u gebruik kunt maken van de Standard Services.

4.           Beëindigen door u van de Standard Services

U kunt het gebruik van de Services op elk moment en zonder opzegtermijn opzeggen, zonder dat u ons kosten verschuldigd bent voor het stopzetten van de Services, zoals beschreven in hoofdstuk 2, paragraaf 4. U kunt de Standard Services niet individueel of separaat opzeggen.

Besluit u het gebruik van de Standard Services stop te zetten, dan beëindigen wij deze maximaal binnen twee (2) werkdagen.

Besluit u het gebruik van de Standard Services stop te zetten, en beschikt uw auto over toegang tot internet, dan worden ook de Internet Access Service en Content Services automatisch stopgezet.

Besluit u het gebruik van de Standard Services stop te zetten, dan worden tevens de Remote Services automatisch stopgezet.

5.           Aanpassingen aan de Standard Services

We behouden ons het recht voor om één of meerdere van onze Standard Services op enig moment stop te zetten of uit ons aanbod te verwijderen, of om aanpassingen aan te brengen in beschikbaarheid, functionaliteit, functies, bereik en/of specificaties. Ook kunnen wij bestaande Standard Services zonder voorafgaande mededeling tijdelijk of permanent vervangen door andere of vergelijkbare Services, of deze toevoegen aan een ander of nieuw product (bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrade, verbetering, etc.).

Wij informeren u over de betreffende aanpassingen via e-mail of de app. U kunt in voorkomende gevallen geen aanspraak maken op enige compensatie (financieel of anderszins) in relatie tot deze aanpassingen.

Bij substantiële aanpassingen informeren wij u via de app of via e-mail. Heeft u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van ons bericht uw abonnement op de Standard Services niet beëindigd conform deze gebruiksvoorwaarden, dan wordt u geacht de betreffende aanpassingen te hebben geaccepteerd. 

 

Hoofdstuk 4 – De Remote Services

1.           Wat zijn de Remote Services? 

Een korte samenvatting van de Remote Services kunt u vinden op https://nl.lexus.be/auto-eigenaars/connected-services/lexus-link-app.

Let erop dat u er voor specifieke Remote Services contact met u wordt opgenomen door een externe provider die gerechtigd is om namens ons contact met u op te nemen; en die u toestemming geeft om op afstand specifieke services voor uw auto in te schakelen, uit te schakelen of anderszins te beheren. 

2.           Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Remote Services?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw abonnement op en gebruik van de Remote Services. 

Indien wij op enig moment ons beleid zouden wijzigen en aan gebruikers wel kosten in rekening zouden brengen voor het gebruik van de Remote Services, dan wordt u hierover op voorhand geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid uw abonnement stop te zetten wanneer u niet tegen betaling gebruik wil blijven maken van de Remote Services.

3.           Hoe lang blijven de Remote Services beschikbaar?

Bent u niet de eerste eigenaar van de auto, bijvoorbeeld wanneer u deze na drie (3) jaar koopt van de eerste eigenaar, dan blijven de Remote Services voor u gedurende een periode van maximaal één (1) jaar beschikbaar. Neem contact op met uw dealer wanneer u meer informatie wenst over de resterende gebruikstermijn waarin u gebruik kunt maken van de Remote Services. Bent u niet de eerste eigenaar van de auto, bijvoorbeeld wanneer u deze na drie (3) jaar koopt van de eerste eigenaar, dan blijven de Remote Services voor u gedurende een periode van maximaal één (1) jaar beschikbaar. Neem contact op met uw dealer wanneer u meer informatie wenst over de resterende gebruikstermijn waarin u gebruik kunt maken van de Remote Services.

4.           Beëindigen door u van de Remote Services

U kunt het gebruik van de Remote Services op elk moment en zonder opzegtermijn opzeggen, zonder dat u ons kosten verschuldigd bent voor het stopzetten van de Services, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. U kunt de Remote Services niet individueel of separaat opzeggen.

Besluit u het gebruik van de Remote Services stop te zetten, dan beëindigen wij deze maximaal binnen twee (2) werkdagen.

Besluit u het gebruik van de Remote Services stop te zetten, en beschikt uw auto over toegang tot internet, dan worden ook de Internet Access Service en Content Services automatisch stopgezet.

5.           Aanpassingen aan de Standard Services

We behouden ons het recht voor om één of meerdere van onze Remote Services op enig moment stop te zetten of uit ons aanbod te verwijderen, of om aanpassingen aan te brengen in beschikbaarheid, functionaliteit, functies, bereik en/of specificaties. Ook kunnen wij bestaande Remote Services zonder voorafgaande mededeling tijdelijk of permanent vervangen door andere of vergelijkbare Services, of deze toevoegen aan een ander of nieuw product (bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrade, verbetering, etc.).

Wij informeren u over de betreffende aanpassingen via e-mail of de app. U kunt in voorkomende gevallen geen aanspraak maken op enige compensatie (financieel of anderszins) in relatie tot deze aanpassingen.

Bij substantiële aanpassingen informeren wij u via de app of via e-mail. Heeft u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van ons bericht uw abonnement op de Remote Services niet beëindigd conform deze gebruiksvoorwaarden, dan wordt u geacht de betreffende aanpassingen te hebben geaccepteerd. 

 

Hoofdstuk 5 – Smart Services

1.           Wat zijn de Smart Services?

Een korte samenvatting van de Smart Services kunt u vinden op https://nl.lexus.be/auto-eigenaars/connected-services/lexus-link-app.

Let erop dat u er voor specifieke Smart Services contact met u wordt opgenomen door een externe provider die gerechtigd is om namens ons contact met u op te nemen; en die u toestemming geeft om op afstand specifieke services voor uw auto in te schakelen, uit te schakelen of anderszins te beheren. 

2.           Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Smart Services?

In de eerste vier (4) jaar na registratie van uw auto zijn er geen kosten verbonden aan uw abonnement op en gebruik van de Smart Services. U kunt uw abonnement op de Smart Services op elk moment activeren.

Aan het eind van deze periode van vier (4) jaar wordt uw abonnement op de Smart Services automatisch beëindigd. Bent u niet de eerste eigenaar van de auto, bijvoorbeeld wanneer u een Lexus  na een (1) jaar koopt van de eerste eigenaar, dan blijven de Smart Services voor u gedurende een periode van maximaal drie (3) jaar beschikbaar. Na het verstrijken van de periode van vier jaar doen wij u een voorstel om uw gebruik van de Smart Service voort te zetten. U kunt desgewenst aangeven voor van de betaalde Smart Services u tegen betaling een abonnement wilt afsluiten.

Indien wij op enig moment ons beleid zouden wijzigen en aan gebruikers wel kosten in rekening zouden brengen voor het gebruik van de Smart Services, dan wordt u hierover op voorhand geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid uw abonnement stop te zetten wanneer u niet tegen betaling gebruik wil blijven maken van de Smart Services.

3.           Beëindigen door u van de Smart Services

U kunt het gebruik van de Smart Services op elk moment en zonder opzegtermijn opzeggen, zonder dat u ons kosten verschuldigd bent voor het stopzetten van de Services.

U kunt uw gebruik van de Smart Services op meerdere manieren stopzetten:

i.          Beëindigen van uw abonnement op de Smart Services voor uw auto

Wilt u uw abonnement op de Smart Services voor uw auto beëindigen, dan kunt u dit doen via uw account. Door uw abonnement te beëindigen, wordt gebruik van de Smart Services voor uw auto direct en volledig stopgezet. 

Wanneer u uw abonnement op de Smart Services beëindigt, kunt u zich via uw account op elk moment opnieuw aanmelden. Om opnieuw aan te melden volgt u dezelfde stappen als voor uw oorspronkelijke aanmelding en accepteert u tevens opnieuw de gebruiksvoorwaarden. Alle voertuig-gerelateerde data die is opgeslagen gedurende de vorige abonnementsperiode, zal niet meer beschikbaar zijn.

Is er meer dan één Lexus  aan uw account gekoppeld, selecteert u dan de auto waarvoor u uw abonnement wilt beëindigen of vernieuwen.

ii.          Wanneer u uw auto verkoopt, deze op andere wijze een andere eigenaar krijgt of wanneer uw auto is gestolen c.q. verloren is gegaan

Wanneer u uw auto verkoopt aan een nieuwe eigenaar of een autobedrijf, of wanneer uw auto is gestolen of anderszins verloren is gegaan (en niet is teruggevonden), dan dient u uw auto conform deze clausule uit uw account te verwijderen.

Als uw auto is verkocht of op andere wijze van eigenaar is verandert, informeert u dan de nieuwe eigenaar dat de auto een Connected Car is en dat hij/zij de mogelijkheid heeft om zich via zijn of haar account aan te melden voor de Smart Services. Uw abonnement op de Smart Services is niet overdraagbaar op de nieuwe eigenaar.

 

Hoofdstuk 6 – Insurance Score Visualization

Dit hoofdstuk is voor u alleen relevant wanneer u zich aanmeldt voor de Insurance Score Visualization. Insurance Services zijn alleen beschikbaar voor sommige modellen en in een bepaalde landen en regio's waar TME actief is. U kunt contact opnemen met onze klantenservice CRC@toyota.beOpens in new window voor meer informatie over de beschikbaarheid van Connected Insurance in uw regio.

1.           Wat is de Insurance Score Visualization?

De visualisatie van uw rijgedrag via de App ('Insurance Score Visualization') is een stand-alone functie die is gekoppeld aan het gebruik van Connected Insurance services (waaronder, zonder beperking User Based Insurance (UBI) en Full Hybrid Insurance (FHI) berekeningen), verzorgd door uw verzekeringsmaatschappij ('Verzekeraar'). 

De visualisatie van uw Insurance Score is alleen mogelijk wanneer uw verzekeraar deze reeds heeft berekend. Afhankelijk van de aard van uw verzekeringspolis kan de Insurance Score Visualization worden weergegeven als UBI Score of FHI Saving. Let op dat er mogelijk situaties kunnen voorkomen waarin we geen contractuele overeenkomst hebben met uw verzekeraar, waardoor wij mogelijk niet in staat zijn om u via onze app de Insurance Score Visualization te bieden.

De Insurance Score Visualization is een dienst die u zonder kosten en geheel vrijwillig kunt gebruiken. U kunt de functie op elk gewenst moment activeren om gedetailleerde informatie in te zien over uw rijstijl (gereden ritten en scores). U kunt zelf bepalen of uw rijgedrag en ritten al dan niet worden geregistreerd, zonder enig gevolg voor uw rijscore of verzekeringspolis. Wilt u uw verzekeringspolis herzien, neemt u dan contact op met uw verzekeraar.

Ons bedrijf biedt geen verzekeringsproducten. Voor uw dekking door een verzekeringspolis is het belangrijk om te weten dat de voorwaarden en condities voor deze producten volledig worden opgesteld door de door u gekozen verzekeringsmaatschappij.

2.           Hoe kan ik de Insurance score visualization activeren?

Uw aanmelding voor de Insurance Score Visualization is afhankelijk van:

>  het accepteren van de actuele gebruiksvoorwaarden; 

>  dat uw auto is uitgerust met Connected Car functies; en,

>  u een verzekeringspolis heeft afgesloten op basis van een hybride auto en/of user-based telematica, met een verzekeringsmaatschappij die dit soort polissen aanbiedt.

3.           Zijn er kosten verbonden aan de Insurance Score Visualization?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw abonnement op en gebruik van de Insurance Score Visualization. 

Indien wij op enig moment ons beleid zouden wijzigen en aan gebruikers wel kosten in rekening zouden brengen voor het gebruik van de Insurance Score Visualization, dan wordt u hierover op voorhand geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid uw abonnement stop te zetten wanneer u niet tegen betaling gebruik wil blijven maken van de Insurance Score Visualization.

4.           Hoe lang blijft de Insurance Score Visualization beschikbaar?

De Insurance Score Visualization blijft in uw account beschikbaar gedurende de looptijd van uw verzekeringspolis.

5.           Beëindigen door u van de Insurance Score Visualization

U kunt de de Insurance Score Visualization op verschillende manieren beëindigen:

i.          Beëindigen van uw abonnement op de Insurance Score Visualization voor uw auto

Wilt u uw abonnement op de Insurance Score Visualization voor uw auto beëindigen, dan kunt u dit doen via uw account. Door uw abonnement te beëindigen, wordt gebruik van de Insurance Score Visualization voor uw auto direct en volledig stopgezet.

Wanneer u uw abonnement op de Insurance Score Visualization beëindigt, kunt u zich via uw account op elk moment opnieuw aanmelden. Om opnieuw aan te melden volgt u dezelfde stappen als voor uw oorspronkelijke aanmelding en accepteert u tevens opnieuw de gebruiksvoorwaarden. Alle voertuig-gerelateerde data die is opgeslagen gedurende de vorige abonnementsperiode, zal niet meer beschikbaar zijn.

ii.          Uw auto verwijderen uit uw account

U kunt de Insurance Score Visualization permanent beëindigen door uw auto uit uw account te verwijderen.

iii.          Wanneer u uw auto verkoopt, deze op andere wijze een andere eigenaar krijgt of wanneer uw auto is gestolen c.q. verloren is gegaan

Wanneer u uw auto verkoopt aan een nieuwe eigenaar of een autobedrijf, of wanneer uw auto is gestolen of anderszins verloren is gegaan (en niet is teruggevonden), dan dient u uw auto conform deze clausule uit uw account te verwijderen.

Als uw auto is verkocht of op andere wijze van eigenaar is verandert, informeert u dan de nieuwe eigenaar dat de auto een Connected Car is en dat hij/zij de mogelijkheid heeft om zich via zijn of haar account aan te melden voor de Insurance Score Visualization. Uw abonnement op de Insurance Score Visualization is niet overdraagbaar op de nieuwe eigenaar.

6.           Aanpassingen aan de Insurance Score Visualization

We behouden ons het recht voor om één of meerdere van onze Insurance Score Visualization op enig moment stop te zetten of uit ons aanbod te verwijderen, of om aanpassingen aan te brengen in beschikbaarheid, functionaliteit, functies, bereik en/of specificaties. Ook kunnen wij bestaande Insurance Score Visualization zonder voorafgaande mededeling tijdelijk of permanent vervangen door andere of vergelijkbare Services, of deze toevoegen aan een ander of nieuw product (bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrade, verbetering, etc.). Wij informeren u over de betreffende aanpassingen via e-mail of de app.

U kunt in voorkomende gevallen geen aanspraak maken op enige compensatie (financieel of anderszins) in relatie tot deze aanpassingen.

Bij substantiële aanpassingen informeren wij u via de app of via e-mail. Heeft u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van ons bericht uw abonnement op de Remote Services niet beëindigd conform deze gebruiksvoorwaarden, dan wordt u geacht de betreffende aanpassingen te hebben geaccepteerd. 

 

Hoofdstuk 7 – Internet Access Service en Content Services 

Dit hoofdstuk is alleen relevant wanneer uw auto is uitgerust met toegang tot internet.

Beschikt uw auto over toegang tot internet, dan kunt u gebruikmaken van de Internet Access Service en Content Services conform de bepalingen in dit hoofdstuk.

De Internet Access Service en Content Services worden verzorgd door externe providers. Dit betekent dat de betreffende providers gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen met betrekking tot de Internet Access Service en Content Services hebben opgesteld en dat deze voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn in de relatie tussen u en de externe provider. Lees daarom de gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen van de externe provider aandachtig door, en accepteer deze desgevraagd voordat u toegang krijgt tot en gebruikmaakt van de Internet Access Service en de Content Services. Accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen niet, dan krijgt u geen toegang tot en kunt u geen gebruikmaken van de Internet Access Service en de Content Services.

De gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen van de externe provider zijn separaat beschikbaar. Nadat u de Internet Access Service conform deze gebruiksvoorwaarden heeft geactiveerd, zijn de deze voorwaarden en andere bepalingen inzichtelijk via:

-         een andere pagina van het platform;

-         links op het platform naar de eigen website van de externe provider; en/of

-         direct op de eigen website(s) van de externe provider(s).

De Internet Access Service wordt u aangeboden door een Electronic Communications Service Provider ('ECS provider') Deze ECS provider is gevestigd in het land dat u bij uw aanmelding heeft genoemd als het land waar u hoofdzakelijk gebruikmaakt van de Internet Access Service. De ECS provider is gerechtigd om de Internet Access Service op te schorten of te beperken wanneer geconstateerd wordt dat u de Internet Access Service hoofdzakelijk gebruikt in een ander land, of bij niet naleven van de gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen.

Lexus  biedt nadrukkelijk geen Internet Access Service. Lexus  brengt geen (elektronische) signalen voort. Lexus  is evenmin verantwoordelijk voor de totstandkoming en/of overbrenging van enig (elektronisch) signaal.

Voordat u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van de Internet Access Service, dient u mogelijk separaat en expliciet de gebruiksvoorwaarden van de ECS provider te accepteren, die een contract vormen tussen u en de ECS provider. Als faciliterende partij voor het activeren van de Internet Access Service en Content Services is TME niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van met name, maar niet alleen de kwaliteit, volledigheid of juistheid van de Internet Access Service en/of Content Services. We geven geen garanties in relatie tot de Internet Access Service en Content Services en ondersteunen geen service-aanbiedingen van enige ECS provider.

Informatie over eventuele wijzigingen van de ECS provider in uw land ontvangt u via e-mail en/of uw account. Daarna dient u binnen een vastgestelde termijn de gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen van de nieuwe ECS provider te accepteren. Accepteert u de gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen van de nieuwe ECS provider niet binnen de gestelde termijn, dan wordt uw toegang tot de Internet Access Service (en Content Services) automatisch stopgezet.

1.           Internet Access Service – Datapacks en Toegang

De Internet Access Service omvat datavolumes die u kunt gebruiken om in uw auto toegang te krijgen tot het internet. De productspecificaties van de Internet Access Service worden bepaald door de ECS Provider.

a.      De Internet Access Service omvat de volgende 'datapacks' en 'toegangen'

>  'Try & Play' datapack: via het 'Try & Play' datapack (en eventuele vernieuwingen), kunt u gebruikmaken van de 'datapacks' die deel uitmaken van de Internet Access Service van een ECS Provider. Deze datapacks kunnen dataconnectiviteit en/of 'Zero Rated Services' omvatten (zoals beschreven in de clausule over Content Services) en kunnen per land verschillen ten aanzien van looptijd en/of volume (uitgedrukt in Gigabyte of Gb) c.q. bundel per maand. Het Try&Play datapack wordt kosteloos aangeboden en kan worden geactiveerd via de ECS provider, vanaf het moment waarop u de Internet Access Service conform deze gebruiksvoorwaarden heeft geactiveerd.

>  'Maandelijks of Jaarlijks vernieuwen' datapacks: na afloop van de Try & Play periode kunt u uw oorspronkelijke datapack vernieuwen op basis van een betaald abonnement. Deze vernieuwingen kunnen dataconnectiviteit en/of 'Zero Rated Services' omvatten en worden aangeboden op basis van een automatisch maandelijks abonnement, of een jaarabonnement met vernieuwing voor een periode van twaalf (12) maanden. De beschikbare maandelijkse bundel (in Gb) kan per ECS provider verschillen. De vernieuwingen worden aangeboden door de ECS provider en worden via uw account geactiveerd.

>  'Top-Ups': u heeft toegang tot Top-ups. Dit zijn datapacks bedoeld als aanvullende databundel op het moment dat u uw maandelijkse bundel heeft verbruikt. Top-ups worden verzorgd door de ECS Provider en kunnen via uw account worden geactiveerd. U kunt gebruikmaken van slechts één (1) Top-up tegelijkertijd (meer informatie hieronder).

>  Geografische toegangszone: U kunt in uw eigen land gebruikmaken van de Internet Access Service, en zonder meerkosten in de rest van de EU en Zwitserland.

b.      Content Services

Afhankelijk van het land van gebruik (Zero rated Services) zijn de Content Services alleen toegankelijk via de Internet Access Service van de ECS Provider , of via andere vormen van internettoegang (zoals een Bluetooth verbinding met uw smartphone).

2.           Activeren en vernieuwen van de Internet Access Services 

a.      Activeren

Na uw aanmelding en nadat u de betreffende gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, worden de Internet Access Service en Content Services geactiveerd, conform onderstaand activeringsoverzicht.

Met het activeren van de Internet Access Service worden automatisch ook de Content Services geactiveerd.

b.      'Try & Play' datapack (gratis proefperiode)

Wanneer u de Internet Access Service voor de eerste keer activeert, kunt u gebruikmaken van een gratis proefperiode (het 'Try & Play' datapack). Of deze gratis proefperiode voor u beschikbaar is, en hoe lang deze gratis proefperiode duurt, is afhankelijk van het land van gebruik.

Wanneer de gratis proefperiode van toepassing is en is verstreken, kunt u ervoor kiezen om tegen betaling gebruik te blijven maken van de Internet Access Service, op basis van onderstaand activeringsoverzicht. 

Maandelijks activeren of jaarlijks activeren. U kunt voor de Internet Access Service kiezen voor maandelijks of jaarlijks activeren.

Kiest u voor maandelijks activeren, dan betaalt u het volledige maandtarief voor activering aan het begin van de betreffende maand. De maandelijkse activering wordt automatisch met één (1) maand verlengd, tenzij u u uw maandelijkse abonnement uiterlijk één (1) dag voor het einde van de lopende maand via uw account opzegt.

Kiest u voor jaarlijks activeren, dan betaalt u het volledige jaartarief voor twaalf (12) maanden in één termijn. U betaalt het tarief voor een heel jaar vooraf, op het moment dat u zich aanmeldt. Wilt u uw jaarlijkse activering verlengen voordat deze afloopt, dan kunt u de nieuwe jaartermijn via uw account activeren. U betaalt dan opnieuw het volledige jaartarief voor activering vooraf (de jaarlijkse activering wordt niet automatisch verlengd).

Top-Ups. Voor elke maandelijkse periode (zowel op basis van maandelijkse als jaarlijkse activering) kunt u via uw account een aanvullende databundel aanschaffen wanneer u voor de betreffende maand de datalimiet wenst te verhogen. Een Top-Up betaalt u vooraf en geldt vanaf één (1) maand na aankoop. 

Maandelijkse activeringstermijnen en Top-Ups worden van maand tot maand berekend (bijv. van 15 november tot en met 14 december of van 25 februari tot en met 24 maart).

3.           Prijzen en tarieven – BTW – Betaalmethodes en facturatie

De prijzen en tarieven voor maandelijkse en jaarlijkse activering voor de Internet Access Service en voor eventuele Top-Ups worden uiteengezet in uw account. Op de door u te ontvangen factuur worden twee separate posten vermeld.

Betalingen van de door de ECS provider opgestelde tarieven (inclusief van toepassing zijnde BTW) worden door TME doorgestuurd aan de desbetreffende ECS provider. De ECS provider bepaalt eventuele prijsverhogingen conform de eigen gebruiksvoorwaarden en bepalingen, conform van toepassing zijnde wetgeving.

Het tarief van TME voor activering en administratie is inclusief BTW.

We accepteren de volgende betaalmethode voor uw maandelijkse of jaarlijkse tarief voor activering en/of Top-Ups: debit/credit card en/of PayPal. We behouden ons te allen tijde het recht voor om bepaalde betaalmethodes uit te sluiten of om een toeslag te heffen voor specifieke betaalmethodes.

Na aankoop ontvangt u in uw account een factuur in de vorm van een link naar een PDF-versie van de betreffende factuur.

4.           Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na activering van de Internet Access Service of aankoop van een Top-Up, zonder opgaaf van reden af te zien van activering van het contract.

Annuleren van de overeenkomst geschiedt via uw account. Indien u gebruikmaakt van uw recht om af te zien van activering, ontvangt u een restitutie voor alle reeds betaalde bedragen. Voor de restitutie van bedragen in relatie tot het activeren van de Internet Access Service of aankoop van een Top-Up gebruiken wij de door u gehanteerde betaalmethode, tenzij anders overeengekomen. U worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor de betreffende restitutie.

5.           Aanpassing van de Internet Access Service en/of Content Services

De ECS provider en/of een andere, relevante externe partij behoudt zich het recht voor om de Internet Access Service en of één of meerdere van de Content Services op enig moment aan te passen (bijv. beschikbaarheid, functionaliteit, functies, bereik en/of specificaties), of deze tijdelijk of permanent te vervangen door andere of vergelijkbare Services, of deze toevoegen aan een ander of nieuw product (bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrade, verbetering, etc.). Deze aanpassingen geschieden zonder voorafgaande mededeling, conform de eigen gebruiksvoorwaarden en van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

6.           Beëindigen / Niet verlengen van uw activering van de Internet Access Service 

We hebben het recht uw activering van de Internet Access Service op elk moment te beëindigen wanneer we besluiten om de Internet Access Service niet langer beschikbaar te maken, of wanneer de ECS provider besluit om de Internet Access Service in uw land of volledig te beëindigen. Hiervan stellen wij u binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk dertig (30) kalenderdagen van tevoren via e-mail of uw account op de hoogte. Wanneer wij uw gebruik van de Services opschorten of uw abonnement op de Services of de Internet Access Service beëindigen, heeft u geen recht op en kunt u geen aanspraak maken op financiële compensatie, restitutie of andere schadevergoeding anders dan gespecificeerd in deze gebruiksvoorwaarden. 

Wanneer wij uw activering zoals beschreven in deze clausule opschorten, heeft u geen recht op en kunt u geen aanspraak maken op financiële compensatie, restitutie of andere schadevergoeding anders dan gespecificeerd in deze gebruiksvoorwaarden. 

Activeren van de Internet Access Service is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Content Services. Uit het beëindigen van de activering van de Internet Access Service volgt derhalve dat ook de Content Service automatisch wordt beëindigd.

Het beëindigen van ons of niet verlengen door u van de activering van de Internet Access Service, is niet van invloed op het verzorgen van de Telematics Service. Deze wordt op basis van uw lopende abonnement voortgezet.

 

Hoofdstuk 8 - Algemene bepalingen

1.           Aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen, gedurende de looptijd van uw abonnement op de gekozen Services.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te checken. Dit kunt u doen via het portaal, of via de app.

Met uitzondering van niet-relevante aanpassingen die niet van invloed zijn op u, informeren we u per e-mail, pop-up of op andere wijze in geval wij wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de hierboven genoemde e-mail, pop-up of andere vorm van communicatie uw abonnement op de services niet conform de gebruiksvoorwaarden heeft beëindigd, dan treedt de betreffende aanpassing in werking en is deze bindend voor u na het verstrijken van de periode van dertig (30) dagen.

In geval wij deze gebruiksvoorwaarden wijzigen gedurende een jaarlijkse activering van de Internet Access Service en de Content Service, restitueren wij het betaalde jaartarief naar rato. Via het portal vindt u aanvullende informatie over de wijze waarop u deze restitutie kunt aanvragen.

2.           Voldoen aan wetgeving

Bij toegang tot en gebruik van de Services accepteert u dat het uw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving. Zonder enige beperking ten aanzien van het voorgaande is het uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan:

-         van toepassing zijnde wetgeving op gebied van export en import in relatie tot gebruik van de Services;

-         van toepassing zijnde wetgeving die het gebruik van deze Services in uw regio verhinderen (bijv. verkeerswetgeving, milieubepalingen op specifieke plekken als natuurparken); en

-         van toepassing zijnde wetgeving op gebied van privacy en arbeidsrecht. Bent u een werkgever en maakt u onze Services beschikbaar voor uw werknemers, dan dient u te voldoen aan alle regelgeving en restricties ten aanzien van gebruik van de Services door werknemers (bijv. eerlijke verwerking van informatie en door toestemming te vragen waar nodig), met dien verstande dat uw werknemers als individuen de Internet Access Service dienen te activeren.

3.           Uw auto uitlenen

Wilt u uw auto voor tijdelijk gebruik uitlenen aan een ander, of uw auto laten onderhouden door een professioneel autobedrijf, dan dient u de betreffende persoon of het autobedrijf te informeren dat uw auto een Connected Car is en dat u mogelijk in staat bent de auto en het rijgedrag van de bestuurder te volgen. 

Optioneel kunt u met de betreffende persoon overeenkomen dat u tijdelijk de Privacy modus op uw auto inschakelt. Daarmee kunt u de auto niet langer traceren totdat de Privacy modus weer is uitgeschakeld. Het is dan uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst na te leven gedurende de uitleenperiode van uw auto.

Kiest de persoon aan wie u uw auto uitleent om de Services via zijn of haar account te gebruiken, dan wordt uw abonnement geannuleerd zoals hierboven beschreven. Wilt u zich opnieuw aanmelden voor de Services dan volgt u dezelfde procedure die wordt beschreven in de betreffende clausule. 

U bent in alle gevallen verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van andere bestuurders die uw auto gebruiken.

4.           Bepalingen en restricties

U dient te voldoen aan de volgende bepalingen en restricties en u stemt ermee in om:

>  direct alle updates, bug fixes, patches en andere correcties in relatie tot de Services te installeren, die we geregeld beschikbaar maken;

>  te voldoen aan specifieke bepalingen, voorwaarden of gedragsregels van externe providers, in relatie tot uw gebruik van de Services; 

>  geen actie te ondernemen of achterwege te laten die:

o   schadelijk is voor de veiligheid van de Services, netwerken of partners van TME, of voor de privacy van anderen; 

o   schade toebrengt aan TME of externe partners van TME;

>  de Services niet gebruikt:

o   voor frauduleuze, criminele , lasterlijke of andere oneigenlijke doeleinden, of voor deelneming aan en ondersteuning van illegale bezigheden;

o   om intellectueel eigendom, privacy of andere rechten van derden te schenden, of schade toe te brengen aan eigendommen van derden;

o   om misleidende informatie te verspreiden met de bedoeling om fraude te plegen, schade aan anderen toe te brengen of om op oneigenlijke wijze waardevolle goederen te verkrijgen;

>  geen pogingen te ondernemen tot achterhalen, onderzoeken, in bezit krijgen, gebruiken, kopiëren of reverse engineering van de broncode, die wordt gebruikt voor programma's of componenten van de Services, tenzij toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving; 

>  geen poging doen tot hacken of andere ongeoorloofde toegang zoeken tot enig netwerk, IT-omgeving of systemen van TME of haar partners, dealers of klanten;

>  geen informatie, inclusief persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken of door te geven in relatie tot uw gebruik van de Services, anders dan uw geoorloofd gebruik van de Services; en

>  de Services of delen daarvan te gebruiken om een concurrerend product te ontwikkelen, of met als belangrijkste bedoeling het registreren van beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit, of voor benchmarking of andere concurrerende doeleinden.

5.           Garantie en aansprakelijkheid

Ondanks de talloze technische en organisatorische maatregelen die wij nemen om de kwaliteit en veiligheid van de Services te kunnen garanderen, garanderen we niet dat:

-         de informatie die uw auto naar onze back-end systemen stuurt altijd volledig privé en veilig zal zijn, of vrij van risico op onderschepping of ander ongeoorloofd gebruik;

-         uw toegang tot en gebruik van de Services altijd beschikbaar en zonder onderbreking zal zijn;

-         de data die voor u via de Services beschikbaar is, altijd volledig correct en compleet is;

-         de Services volledig foutloos zijn en er geen kwaliteitsverlies optreedt;

-         de beschikbaarheid of kwaliteit van de noodhulpverlening die we kunnen bieden bij meldingen van een ongeval. Voor zover wettelijk toegestaan zijn TME noch de hulpverlenende instantie aansprakelijk voor enig falen met betrekking tot noodhulpverlening of voor vertraging en fouten bij het verlenen van de betreffende noodhulp.

We garanderen niet de kwaliteit, volledigheid en correctheid van de Services van externe partijen en zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van de betreffende Services. Voor zover wettelijk toegestaan vrijwaart u ons en stelt u ons schadeloos voor enige schade of verlies die TME of externe partijen oplopen in relatie tot uw gebruik van diensten van externe partijen.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade of voor claims van externe partijen, wanneer u te laat bent met het beëindigen van uw abonnement op de Services. 

TME is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die u mogelijk oploopt, of veroorzaakt voor externe partijen, als gevolg van uw gebruik van het platform en/of uw account.

Niettegenstaande andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden is onze aansprakelijkheid niet uitgezonderd van of beperkt tot:

-         door ons toedoen veroorzaakt overlijden of persoonlijk letsel (tenzij anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden);

-         fraude, identiteitsfraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door ons, onze medewerkers of dealerbedrijven; of

-         verlies of schade die we omwille van geldende wetgeving niet kunnen uitsluiten.

Tenzij anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden blijft onze totale aansprakelijkheid voortkomend uit nalatigheid, contractbreuk of anderszins in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden beperkt tot de som van

-         EUR tweehonderd (€200); of

-         het totale bedrag door u aan ons betaald gedurende een periode van drie (3 maanden) voorafgaand aan de gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld.

Tenzij anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden zijn we niet aansprakelijk voor:

-         voor eventueel indirect verlies of vervolgschade die voortkomt uit nalatigheid, contractbreuk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill, data, omzet of orders, reputatieschade, werkonderbreking of verlies van verwachte besparingen; of

-         voor enig verlies of schade die ontstaat wanneer u uw verantwoordelijkheden en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt.

6.           Contactgegevens en klachten

Heeft u vragen over de Services of heeft u eventueel klachten over de Services, gelieve dan in eerste instantie contact op te nemen met uw dealer. U kunt ook contact met ons opnemen met de volgende contactgegevens: CRC@toyota.beOpens in new window

Enig geschil met betrekking tot de inhoud, interpretatie en/of uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. U heeft recht op het indienen van een klacht via het Europese ODR-platform, op voorwaarde dat u een consument bent onder toepasselijk recht.

Bij het indienen van een klacht via dit platform of de volgende bevoegde autoriteit Lexus  Customer Service kunt u het volgende e-mailadres invullen CRC@toyota.beOpens in new window

7.           Intellectueel eigendom

Alle merken op het platform zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van het Japanse bedrijf Toyota  Motor Corporation, geldig voor de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden.

De graphics, logo’s, tekstkoppen, button icons, scripts en benamingen voor Services zijn de handelsmerken en maken deel uit van de visuele identiteit TME. Het handelsmerk en de visuele identiteit van TME mogen niet worden gebruikt in combinatie met een dienst of product die niet van TME is. Ook gebruik op een wijze die kan leiden tot verwarring bij klanten of die TME in diskrediet brengt of anderszins schaadt, is niet toegestaan. 

Alle overige handelsmerken die op dit platform staan, of onderdeel zijn van de Services en/of applicaties en die geen eigendom zijn van TME, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren die al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door TME.

TME behoudt alle rechten op de data die verkregen worden door gebruik van de website, content op de website, Services en applicaties, en op het daaruit voortvloeiende gebruik en analyse door TME van deze geanonimiseerde data.

8.           Externe providers

Andere partijen dan TME kunnen via dit platform diensten, producten of apps aanbieden.

TME is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor de betreffende producten, diensten of apps en geeft dan ook geen garantie voor aanbiedingen van elk van deze externe providers. TME is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aanbiedingen van externe providers en/of voor de content, kwaliteit en/of prestaties van hun producten, diensten of apps. 

Externe providers hebben eigen specifieke gebruiksvoorwaarden voor toegang tot en aanbieden en gebruik van hun producten, diensten en apps. Deze gebruiksvoorwaarden dient u separaat te accepteren. Leest u deze voorwaarden daarom aandachtig door, voordat u besluit tot een transactie of overeenkomst met de betreffende partij. 

9.           Wijzigingen

TME behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in onze content, Services, applicaties en software op het platform, alsmede aan deze gebruiksvoorwaarden. 

Bij elk gebruik van het platform wordt u geacht zich te houden aan deze voorschriften en gebruiksvoorwaarden, tenzij voor een aanpassing van de gebruiksvoorwaarden wettelijke goedkeuring of andere toestemming door de overheid is vereist.

Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of overbodig wordt verklaard, of om enige andere reden onwettig is, dan is dat alleen van toepassing op dit specifieke deel, zonder dat dit gevolgen heeft voor de wettelijke geldigheid van de overige voorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig via het platform te checken.

Met uitzondering van niet-relevante aanpassingen die niet van invloed zijn op u, informeren we u per e-mail, pop-up of op andere wijze in geval wij wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de hierboven genoemde e-mail, pop-up of andere vorm van communicatie uw abonnement op de services niet conform de gebruiksvoorwaarden heeft beëindigd, dan treedt de betreffende aanpassing in werking en is deze bindend voor u na het verstrijken van de periode van dertig (30) dagen.

In geval wij deze gebruiksvoorwaarden wijzigen gedurende een jaarlijkse activering van de Internet Access Service en de Content Service, restitueren wij het betaalde jaartarief naar rato. Via het portal vindt u aanvullende informatie over de wijze waarop u deze restitutie kunt aanvragen.

10.        Gebeurtenissen buiten onze controle

We zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer wij door onvoorziene omstandigheden niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, wanneer deze omstandigheden redelijkerwijs buiten onze controle liggen.

11.        Vrijwaring

Wanneer u deze gebruiksvoorwaarden overtreedt en wij ondernemen geen actie, dan zijn wij nog steeds gerechtigd om onze rechten te doen gelden en maatregelen te treffen in een andere situatie waarin u deze gebruiksvoorwaarden mogelijk overtreedt.

12.        Wet- en regelgeving

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld conform wettelijke bepalingen. Daarbij zijn is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.

Enig geschil met betrekking tot de inhoud, interpretatie en/of uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland, tenzij u een consument bent onder toepasselijk recht en er is in uw land of region een wettelijk verplichte consumentenbescherming van kracht die voldoet aan de betreffende wetgeving in uw land of regio, of aan ander toepasselijk recht.

13.        Diversen

Onder bepaalde omstandigheden zal de verplichte belfunctie voor noodgevallen worden geactiveerd. Dit is bepaald in de EU-richtlijn over e-Call (richtlijn (EU) 2015/758 van het Europese parlement van 29 April 2015) of het plaatselijk van toepassing zijnde equivalent buiten de EU, indien van toepassing. Wanneer bij een aanrijding een of meerdere airbags worden geactiveerd, dan schakelt uw auto automatisch de noodhulpdiensten in, in het land waar uw auto zich op dat moment bevindt. 

Het door u of ons niet tijdig of in het geheel niet uitoefenen van rechten in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden, betekent in geen geval afstand doen van deze rechten. Ook sluit het uitoefenen van enig recht in geen geval een nieuw verzoek tot uitoefenen van rechten uit. Afstand doen van rechten dient altijd schriftelijk te geschieden. 

Is een term of epaling uit deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, illegaal of wettelijk dan wel sociaal onuitvoerbaar, dan blijven alle andere voorwaarden en bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. In voorkomende gevallen waarin een term of bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, illegaal of wettelijk dan wel sociaal onuitvoerbaar is, zullen betrokken partijen in goed wederzijds overleg deze gebruiksvoorwaarden aanpassen om zo de oorspronkelijke intenties van betrokken partijen zoveel mogelijk gestand te doen.

Het beëindigen of opschorten van uw abonnement op de Services is niet van invloed op enige bepaling voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, voor zover deze bepaling specifiek of impliciet is bedoeld om van kracht te blijven na het beëindigen of opschorten van uw abonnement. Dit betreft onder meer clausules in relatie tot het naleven van wettelijke (2) bepalingen en aansprakelijkheden (5), alsmede intellectuele eigendomsrechten (8).

We zijn gerechtigd om onze rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden over te dragen of te laten vervullen door derden.

U bent niet gerechtigd om onze rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden over te dragen of te laten vervullen door derden, zonder daarvoor vooraf onze schriftelijke toestemming te hebben gekregen.

Deze gebruiksvoorwaarden in relatie tot onze Services vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons. De gebruiksvoorwaarden gaan voor en vervangen eventuele eerder gesloten overeenkomsten, schriftelijk dan wel mondeling, in relatie tot de Services.