WORD LID VAN MY LEXUS

Maak een account aan op My Lexus om gebruik te kunnen maken van nuttige functies en interessante content.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op 'Lexus Link'

(portaalsite/app en account)

 

 

Welkom bij Lexus Link. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de portaalsite/app Lexus Link, op de inhoud, diensten, applicatiesoftware, enz. die vanuit de portaalsite/app Lexus Link beschikbaar worden gesteld en op het aanmaken en gebruiken van uw Lexus Link-account.

Door gebruik te maken van de portaalsite/app Lexus Link of een andere gerelateerde website waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Toyota Belgium SA, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 en Toyota Motor Europe NV/SA, Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België ('TME'), die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de portaalsite/app Lexus Link en waarnaar in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen als 'Lexus', 'wij', 'ons' en 'onze'.

 

U dient deze gebruiksvoorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Lexus vormen, eerst te lezen en te accepteren voordat u:

-           toegang kunt krijgen tot en gebruik kunt maken van de portaalsite/app Lexus Link; en

-           lid kunt worden van Lexus Link en een Lexus Link-account kunt openen en gebruiken.

 

1. Lexus Link-account

 

Als u een Lexus Link-account opent en gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw Lexus Link-account en het bijbehorende wachtwoord, evenals voor het beperken van de toegang tot het apparaat dat, of de apparaten die, u gebruikt om toegang te krijgen tot uw Lexus Link-account (bijvoorbeeld uw computer) teneinde ongeoorloofde toegang tot uw Lexus Link-account te voorkomen. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en bent aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Lexus Link-account of het bijbehorende wachtwoord. U dient al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van uw Lexus Link-account vertrouwelijk en veilig blijft. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden hebt om aan te nemen dat iemand anders uw wachtwoord te weten is gekomen of als uw wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt.

U kunt uw wachtwoord altijd opnieuw instellen door op de pagina 'Aanmelden' op de link 'Wachtwoord opnieuw instellen' te klikken. U wordt dan gevraagd het e-mailadres van uw Lexus Link-account in te vullen. Vervolgens ontvangt u een e-mail met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen en een link waarop u moet klikken. Door op deze link te klikken, komt u op een pagina waar u uw nieuwe wachtwoord moet invoeren en bevestigen. Daarna klikt u op 'Wachtwoord wijzigen' om de wijzigingen te bevestigen. De e-mail met de instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen kan ook worden geactiveerd door een callcenter of door een medewerker van de klantenservice via het 'Administratief portaal'. De volgende stappen zijn dan dezelfde als hierboven beschreven.

 

Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt correct, up-to-date en volledig zijn. Gelieve ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging aan de informatie die u ons bij het openen van uw Lexus Link-account of daarna hebt verstrekt. U kunt veel van de informatie die u ons hebt verstrekt bekijken en bijwerken in het gedeelte 'Mijn profiel' van de portaalsite/app Lexus Link.

Lexus behoudt zich te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht voor om:

-           de toegang tot de portaalsite/app Lexus Link te weigeren,

-           de opening van een Lexus Link-account te weigeren, en

-           een Lexus Link-account te beëindigen of te verwijderen.

 

2. Cookies

 

Een cookie is een alfanumerieke identificatie die wij via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatsen om onze systemen in staat te stellen uw browser te herkennen en speciale functies te bieden.

1.        In het menu Help van uw browser (dat u bij de meeste browsers kunt openen vanuit de menubalk) wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Daarnaast kunt u soortgelijke gegevens die door add-ons van browsers worden gebruikt, zoals Flash-cookies, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-on te wijzigen of door de website van de fabrikant van de add-on te bezoeken voor de nodige instructies. Omdat cookies u echter in staat stellen te profiteren van enkele essentiële functies van de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account, raden wij u echter aan cookies ingeschakeld te laten.

2.        Als u cookies ingeschakeld laat, vergeet dan niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

 

3.    Toegang tot en gebruik van de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account

 

We streven ernaar om onderbrekingen in de beschikbaarheid van de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account te vermijden en om transmissies foutloos te laten verlopen. Vanwege de aard van het internet kan een ononderbroken en foutloze toegang echter niet worden gegarandeerd.

Lexus kan uw toegang tot de portaalsite/app Lexus Link en/of uw Lexus Link-account opschorten of beperken in noodgevallen, om technische redenen (reparatie, onderhoud, verbetering, enz.), om veiligheidsredenen en/of om wijzigingen te implementeren (nieuwe mogelijkheden, diensten, apps, enz.), zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Wij streven ernaar de frequentie en duur van dergelijke opschortingen of beperkingen te beperken.

Daarnaast kan Lexus de toegang tot uw Lexus Link-account blokkeren of beletten in geval van een (vermoedelijke) inbreuk op de vertrouwelijkheid/veiligheid van de account of in geval van misbruik van de account.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van uw eigen apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account, evenals tot de producten, diensten of apps via de portaalsite/app Lexus Link, met inbegrip van de compatibiliteit van dergelijke apparaten wat betreft software en technologische geschiktheid om de diensten te ontvangen. U bent ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw apparaten, inclusief, maar niet beperkt tot, het installeren van updates of nieuwe versies wanneer deze door Lexus beschikbaar worden gesteld.

 

4. Toegang tot en gebruik van diensten en apps die via Lexus Link beschikbaar worden gesteld of worden aangeboden

 

a)     Diensten en apps die via Lexus Link beschikbaar worden gesteld of worden aangeboden

         Via de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account ('Lexus Link') kunt u toegang krijgen tot diverse diensten en apps die u ter beschikking worden gesteld of die u kunt kopen of waarop u zich kunt abonneren.

         Uw gebruik van deze diensten en apps kan ook worden beheerst door afzonderlijke specifieke gebruiksvoorwaarden. Als u dus toegang wilt krijgen tot of een abonnement wilt nemen op dergelijke diensten en apps, of als u ze wilt kopen, moet u deze specifieke gebruiksvoorwaarden accepteren.

Ook kunnen bepaalde diensten en apps toegankelijk worden gemaakt of worden aangeboden via Lexus Link of door andere aanbieders dan Lexus ('Externe Aanbieders'). Om het u gemakkelijk te maken, worden deze diensten en apps vermeld op Lexus Link. Ze worden verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Externe Aanbieders. Als u toegang wilt krijgen tot of een abonnement wilt nemen op dergelijke diensten en apps moet u mogelijk (ook) de gebruiksvoorwaarden van deze Externe Aanbieders accepteren. Zie deel 7 ('Externe Aanbieders') hieronder voor meer informatie.

b)     Diensten die gekoppeld zijn aan een connectiviteitsapparaat in uw Lexus-auto (gekoppelde diensten en apps)

·        Via Lexus Link en/of uw Lexus-auto kunt u toegang krijgen tot of een abonnement nemen op een reeks specifieke diensten en apps als uw Lexus-auto is uitgerust met het connectiviteitsapparaat van Lexus (het 'Connectiviteitsapparaat'). U kunt zich abonneren op (internet)connectiviteitsdiensten ('Connectiviteitsdiensten') en op gerelateerde gekoppelde diensten en apps (samen de 'Diensten').

·        Lexus biedt geen Connectiviteitsdiensten, internettoegang en/of andere elektronische communicatiediensten aan, en u erkent uitdrukkelijk dat Lexus dat niet doet. Lexus zendt geen (elektronische) signalen uit en brengt deze ook niet over. Lexus is ook niet verantwoordelijk voor het uitzenden en/of overbrengen van (elektronische) signalen. Deze Connectiviteitsdiensten, internettoegang en/of andere elektronische communicatiediensten, alsook de transmissie van (elektronische) signalen, worden geleverd door de respectieve Externe Aanbieder.

·        Uw gebruik van de Diensten zal ook worden beheerst door afzonderlijke specifieke gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gebruiksvoorwaarden van Externe Aanbieders. Als u toegang wilt krijgen tot of een abonnement wilt nemen op een Dienst, moet u dus afzonderlijk en expliciet de specifieke gebruiksvoorwaarden die op die Dienst van toepassing zijn, accepteren. De specifieke gebruiksvoorwaarden met betrekking tot een Dienst zullen van toepassing zijn naast deze Gebruiksvoorwaarden. Mochten er verschillen zijn tussen beide gebruiksvoorwaarden, hebben de specifieke voorwaarden voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Hoe een abonnement nemen op de Diensten.

Zodra uw Lexus-auto is uitgerust met een Connectiviteitsapparaat, moet u de volgende stappen volgen om u op een of meer Diensten te abonneren:

(1)   u maakt een verbinding met Lexus Link om deze Gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren;

(2)   u gaat naar de lijst met Diensten en selecteert de Diensten waarop u zich wilt abonneren;

(3)   u leest en accepteert de specifieke gebruiksvoorwaarden met betrekking tot elk van de Diensten die u hebt geselecteerd (deze specifieke gebruiksvoorwaarden omvatten een gedetailleerde beschrijving van elk van de geselecteerde Diensten, de duur van het abonnement, de vergoeding/prijs van het abonnement, de betalingsinformatie en instructies voor hoe u zich voor de Dienst kunt afmelden);

(4)   u leest onze Privacykennisgeving(en) met betrekking tot de Diensten en beslist, indien van toepassing voor bepaalde Diensten, of u uw toestemming geeft voor specifieke soorten verwerking van uw persoonsgegevens;

(5)   u vult alle aanvullende informatie in die door Lexus en/of de Externe Aanbieder wordt gevraagd om de Dienst(en) die u hebt geselecteerd daadwerkelijk te kunnen leveren. U kunt deze informatie te allen tijde corrigeren of wijzigen voordat u uw abonnement bevestigt en daarna;

(6)   Lexus en/of de Externe Aanbieder zullen uw abonnement per e-mail of via een andere vorm van kennisgeving bevestigen.

 

Gebruik van het Connectiviteitsapparaat.

·          Het gebruik van het Connectiviteitsapparaat is onderworpen aan de specifieke gebruiksvoorwaarden die gelden op het moment van aankoop van uw Lexus-auto en die beschreven zijn in bijvoorbeeld de gebruikershandleiding of een ander document.

·          Het Connectiviteitsapparaat moet door u worden geactiveerd. Deze activering gebeurt ofwel direct via uw Lexus Link-account ofwel via het Connectiviteitsapparaat en moet daarna worden bevestigd via uw Lexus Link-account.

·          TME en/of zijn gelieerde ondernemingen behouden alle rechten op het Connectiviteitsapparaat en de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de intellectuele-eigendomsrechten die daarop rusten.

·          Software-updates van het Connectiviteitsapparaat worden automatisch uitgevoerd. U verbindt er zich hierbij toe dergelijke updates te aanvaarden en deze op geen enkele wijze te voorkomen of te belemmeren. Bovendien verbindt u zich ertoe uw Connectiviteitsapparaat te onderwerpen aan periodieke onderhoudscontroles, zoals van tijd tot tijd aanbevolen door Lexus. Lexus kan het Connectiviteitsapparaat te allen tijde vervangen om veiligheidsredenen, om het aanbod van Diensten bij te werken of om enige andere reden op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving.

·          Elke bewerking of manipulatie van het Connectiviteitsapparaat en van de software van het Connectiviteitsapparaat (bijvoorbeeld kopiëren, wijzigen, reverse engineering, enz.) is verboden.

·          Behalve om veiligheidsredenen of indien vereist door van toepassing zijnde wet- of regelgeving, mag u het Connectiviteitsapparaat niet uit uw Lexus-auto verwijderen en mag u geen enkel deel van de software van het Connectiviteitsapparaat deïnstalleren. Als u, niettegenstaande het bovenstaande, een van deze acties onderneemt, worden de Diensten waarop u zich hebt geabonneerd automatisch gedeactiveerd of stopgezet, zonder enig recht op vergoeding voor de verloren abonnementsperiode. Bovendien is Lexus niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die de verwijdering of deïnstallatie heeft voor het functioneren van uw Lexus-auto. Ten slotte verliest u alle voordelen en commerciële voordelen die u door het gebruik van de Diensten hebt verkregen (bijvoorbeeld verzekerings- of financieringsvoordelen in verband met de monitoring van gegevens die door het Connectiviteitsapparaat worden verzonden).

·          Houd er rekening mee dat het Connectiviteitsapparaat meteen na activering in uw Lexus-auto gegevens zal verzenden over de geografische locatie van uw Lexus-auto. Deze geolocatiegegevens zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Diensten waarop u zich hebt geabonneerd. Als u het Connectiviteitsapparaat deactiveert, dient u er daarom rekening mee te houden dat u geen toegang hebt tot en geen gebruik kunt maken van de Diensten.

 

Gebruik van de Diensten.

·         Het aanbod van de Diensten is onderworpen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming.

-        Indien van toepassing en op voorwaarde dat u volgens de toepasselijke nationale wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming als een consument moet worden beschouwd, hebt u het recht om de abonnementsovereenkomst die u via Lexus Link hebt gesloten met betrekking tot het gebruik van de Diensten zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) dagen na het sluiten van die overeenkomst.

Uw herroepingsrecht vervalt dus na veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van aankoop van uw abonnement.

-        Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om uw abonnement te herroepen door middel van een ondubbelzinnige kennisgeving die u ons binnen de (herroepings)periode van veertien (14) dagen toestuurt. U kunt daartoe gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent daartoe niet verplicht.

U kunt een van de volgende mogelijkheden gebruiken om ons uw beslissing over de herroeping van uw abonnement toe te sturen: - door een e-mail te sturen naar info@lexus.be of door een brief te sturen naar Lexus Belgium, klantendienst , Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem.

Als u uw abonnement herroept, betalen wij u zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw beslissing om uw abonnement te herroepen het volgende terug: (i) alle van u ontvangen vergoedingen voor dat abonnement, met uitzondering van het deel van de door u betaalde vergoedingen dat overeenkomt met het deel van de Diensten dat op uw specifieke verzoek aan u is geleverd tot het moment waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw beslissing om uw abonnement te herroepen, en (ii) de eventuele leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering). Wij voeren deze terugbetaling uit via dezelfde betaalmethode als die welke u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere betaalmethode; in ieder geval zult u geen kosten moeten betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

-        U erkent uitdrukkelijk dat u uw abonnement niet kunt herroepen indien de betreffende Dienst in zijn geheel is geleverd vóór het verstrijken van de (herroepings)periode van veertien (14) dagen na de aankoop van het abonnement (bijv. aankoop van Connectiviteitsdiensten voor 1 maand en gebruik van de volledige datalimiet vóór het verstrijken van de (herroepings)periode van veertien (14) dagen.

·         De verlenging, opschorting en beëindiging van elk van de Diensten worden in de specifieke gebruiksvoorwaarden van de betrokken Dienst gespecificeerd.

·         U erkent en aanvaardt dat elk gebruik van de Diensten, met inbegrip van het gebruik ervan in uw Lexus-auto, geheel onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico is, en dat Lexus, zijn gelieerde ondernemingen en onze leveranciers niet aansprakelijk zijn voor enige schade die u oploopt of die u aan derden berokkent in verband met dergelijk gebruik. Wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor alle indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensverlies, reputatieschade, winstderving, gemiste besparingen, inkomstenderving en bedrijfsonderbrekingen.

U erkent tevens dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik, de opslag, de bescherming en de verspreiding van gegevens die aan u zijn verstrekt of waartoe u toegang hebt in verband met of als gevolg van uw gebruik van de Diensten.

·         Elk gebruik van de Diensten die beschikbaar worden gesteld vanuit uw Lexus-auto moet te allen tijde in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en moet steeds op een veilige en beveiligde manier verlopen, zodat het besturen van de auto er niet door wordt belemmerd en zodat andere deelnemers aan het verkeer er niet door worden gehinderd.

·         Lexus en/of zijn gelieerde ondernemingen garanderen niet dat de Diensten die Lexus of een Externe Aanbieder via Lexus Link toegankelijk maakt of aanbiedt te allen tijde en in alle situaties toegankelijk, van hoge kwaliteit of nauwkeurig zullen zijn, of dat de Diensten geschikt zullen zijn voor uw specifieke behoeften of doeleinden, die van andere bestuurders of passagiers van uw Lexus-auto of die van derden.

 

5. Licentie voor de toegang tot en het gebruik van Lexus Link

 

Lexus verleent u een beperkte licentie voor de toegang tot en het persoonlijke gebruik van de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account, maar niet om deze of enig deel ervan te downloaden (uitgezonderd paginacaching) of te wijzigen, tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lexus.

 

Het gebruik van de portaalsite/app Lexus Link en het aanmaken en gebruiken van de Lexus Link-account zijn gratis. Voor de in artikel 4 vermelde Diensten, of een andere dienst of app, zal expliciet een vergoeding, indien van toepassing, worden gespecificeerd.

 

Lexus behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken een via de portaalsite/app Lexus Link beschikbaar gestelde of aangeboden dienst of app te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te vervangen. In dat geval zal Lexus u hiervan ruim van tevoren op de hoogte brengen. Lexus zal geen enkele aansprakelijkheid oplopen als gevolg van zijn besluit.

 

Deze licentie omvat NIET (a) de doorverkoop of het commerciële gebruik van deze website of de inhoud ervan, (b) de verzameling en het gebruik van productlijsten, -beschrijvingen of -prijzen, (c) het afgeleide gebruik van deze website of de inhoud ervan, (d) het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar of (e) het gebruik van data mining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

De portaalsite/app Lexus Link mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lexus.

 

Bovendien is het u niet toegestaan om een van de volgende handelingen te verrichten:

1.        framen of het gebruiken van framingtechnieken om handelsmerken, logo's of andere beschermde informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Lexus en zijn gelieerde ondernemingen bij te voegen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

2.        gebruiken van metatags of andere 'verborgen tekst' waarin namen of handelsmerken van Lexus of zijn gelieerde ondernemingen worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lexus;

3.        ongepast handelen door gedrag te stellen dat niet kan worden verwacht van een eerlijke gebruiker die te goeder trouw handelt;

4.        dupliceren, in licentie geven, in sublicentie geven, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven, verkopen, rebranden of anderszins overdragen van de gegevens, behalve zoals toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden;

5.        omzeilen van een beveiligingscomponent of het ondernemen van een poging daartoe;

6.        verwijderen van kennisgevingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten; en

7.        verzamelen, gebruiken of overdragen van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie, ook bekend als 'persoonsgegevens'.

 

In geval van ongeoorloofd gebruik heeft Lexus het recht om de toegang tot en het gebruik van de portaalsite/app Lexus Link en/of uw Lexus Link-account en/of een dienst of app die hiermee verband houdt met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder u enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

6. Intellectueel eigendom

 

Alle merken die op de portaalsite/app Lexus Link en elke gerelateerde website zijn vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van het bedrijf Lexus Motor Corporation, met hoofdzetel in Japan, en zijn geldig in de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden.

 

Grafische elementen, logo's, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en namen van diensten en apps van Lexus zijn handelsmerken of huisstijlen van Lexus. De handelsmerken en huisstijlen van Lexus mogen niet worden gebruikt in verband met een product dat of een dienst die niet van Lexus is op een manier die bij de klanten verwarring kan veroorzaken of op een manier die Lexus kleineert of in diskrediet brengt.

 

Alle handelsmerken die niet het eigendom zijn van Lexus Motor Corporation en die voorkomen op de portaalsite/app Lexus Link of een gerelateerde website zijn eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd kunnen zijn aan, verbonden kunnen zijn met of gesponsord kunnen worden door Lexus.

 

Lexus behoudt alle rechten op de gegevens die zijn verkregen uit het gebruik van de portaalsite/app Lexus Link, de inhoud, diensten en apps ervan, enz., in anonieme vorm, en uit elk later gebruik van of elke latere analyse door Lexus op basis van die gegevens.

 

7. Externe Aanbieders

 

Externe Aanbieders kunnen producten, diensten of apps toegankelijk maken, leveren of verkopen via de portaalsite/app Lexus Link.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren, evalueren en/of valideren van producten, diensten of apps van deze Externe Aanbieders. Wij garanderen noch onderschrijven het aanbod van een Externe Aanbieder en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige actie van een Externe Aanbieder en/of voor de inhoud, kwaliteit en/of prestaties van zijn producten, diensten of apps.

De Externe Aanbieders hebben afzonderlijke gebruiksvoorwaarden voor het toegankelijk maken, leveren of verkopen van hun producten, diensten en apps, die u specifiek zult moeten accepteren. U dient hun gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen wanneer u overweegt een transactie met hen aan te gaan.

 

8. Schade

 

TME is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die u zou kunnen lijden of aan derden zou kunnen berokkenen als gevolg van uw gebruik van de portaalsite/app Lexus Link en/of uw Lexus Link-account.

 

9. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, diensten, toepassingssoftware, enz. van de portaalsite/app Lexus Link en aan deze Gebruiksvoorwaarden. U zult onderworpen zijn aan de versie van deze Gebruiksvoorwaarden die van kracht is op het moment dat u de portaalsite/app Lexus Link gebruikt, tenzij een wet of een overheidsinstantie een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden vereist. Als een van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt die specifieke voorwaarde scheidbaar geacht en heeft ze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Gebruiksvoorwaarden.

 

10. Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

 

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden als de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

 

11. Afstand

 

Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

 

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Belgïe. U stemt ermee in, net als wij, om elk geschil te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Belgïe. 

 PRIVACYVERKLARING MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN

DE PORTAALSITE/APP LEXUS LINK EN DE LEXUS LINK-ACCOUNT

 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van uw toegang tot en gebruik van de portaalsite/app Lexus Link en het aanmaken en gebruik van uw Lexus Link-account. Deze verklaring moet altijd worden gelezen in samenhang met het Algemene beleid van Toyota inzake privacy- en gegevensbescherming, waarin de algemene modaliteiten van de verwerking van Persoonsgegevens zijn beschreven en dat u moet accepteren om verder te gaan. Toyota's algemene voorwaarden.


Toyota Belgium SA, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 en Toyota Motor Europe NV/SA ('TME'), Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België, zullen, als Verwerkingsverantwoordelijken, uw Persoonsgegevens verzamelen (zoals hieronder aangegeven) voor de hieronder beschreven doeleinden.

 

 

WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Wij verzamelen de volgende (categorieën van) Persoonsgegevens met betrekking tot de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account: 

Categorieën van Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt:

-        Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,

-        Informatie over uw Lexus-auto (voertuigidentificatienummer,…), en 

-        Geluids- of afbeeldingsbestanden die u kunt uploaden naar de portaalsite Lexus Link en/of uw Lexus Link-account.

 

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen:

-      De website van Lexus en de portaalsite/app Lexus Link maken gebruik van serverlogboeken waarin aan de hand van het op dat moment toegewezen IP-adres van uw computer wordt geregistreerd welke pagina's van de website van Lexus en de portaalsite/app Lexus Link u bezoekt. De automatische processen die we gebruiken om informatie te verzamelen omvatten cookies, logbestanden en wifitoegangspunten.


DOELEINDEN VAN EN WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden en op de wettelijke basissen die hieronder zijn beschreven: 

Doeleinden:

Wettelijke basis:

-         Met het oog op het aanmaken, gebruiken (door u) en onderhouden (door ons) van uw Lexus Link-account, wat het volgende omvat:

§  Het u mogelijk maken om toegang te krijgen tot en/of u te abonneren op bepaalde diensten, producten, apps, enz., met inbegrip van bijvoorbeeld navigatiediensten en -apps, geconnecteerde diensten en apps (als uw DE PORTAALSITE/APLexus-auto is uitgerust met een connectiviteitsapparaat) en/of deze te kopen,

§  Het u mogelijk maken verzoeken aan ons te doen (bijvoorbeeld een verzoek om een proefrit, een offerte, een brochure, een afspraak of enig ander verzoek om informatie over producten of diensten van Lexus).

      Gelieve er nota van te nemen dat bepaalde van uw verzoeken kunnen worden afgehandeld door een geselecteerde Erkende Dealer/Reparateur(*). In dat geval moeten uw Persoonsgegevens toegankelijk zijn voor die geselecteerde Erkende Dealer/Reparateur om hem in staat te stellen uw verzoeken af te handelen.

(*) De geselecteerde Erkende Dealer/Reparateur is (1) die welke u in de instellingen van uw Lexus Link-account hebt geselecteerd als uw "geprefereerde  Erkende Dealer/Reparateur" (die u op elk moment kunt wijzigen) of (2) indien u geen dergelijke selectie hebt gemaakt, die welke wij hebben gekozen op basis van uw locatie (de dichtstbijzijnde op basis van uw postcode/adres) of op basis van uw voorgaande contacten met ons netwerk.

Uitvoering van een overeenkomst gebaseerd op uw aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden verbonden aan de creatie, het gebruik en onderhoud van uw “Lexus Link” account

-      U herinneringen sturen met betrekking tot uw Lexus-auto en met betrekking tot het vernieuwen van een dienst die wij aanbieden en die weldra verloopt.

-      U informeren over aanbiedingen van producten en diensten van Lexus die voor u, uw Lexus-auto en/of uw mobiliteit relevant kunnen zijn.

-      U informatie sturen over evenementen die Lexus organiseert.

-      Contact met u opnemen om u uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes die wij houden met betrekking tot u als eigenaar van een Lexus-auto en de producten en diensten van Lexus en, na uw aanvaarding, deze enquêtes uitvoeren en opvolgen.

Uw toestemming wordt voor elk van deze doeleinden afzonderlijk gevraagd via een afzonderlijk webformulier

[Klik hier om de webformulier te raadplegen]

-      U onze nieuwsbrieven sturen.

Uw toestemming zal afzonderlijk worden gevraagd.

-       Bijwerken, corrigeren en samenvoegen van uw op basis van deze Privacyverklaring verzamelde Persoonsgegevens en uw Persoonsgegevens die al op wettige wijze beschikbaar zouden zijn in andere systemen die door onze Erkende Dealers/Reparateurs of een andere ontvanger worden beheerd.


-       Contact met u opnemen als we problemen ondervinden om aan een van uw verzoeken te voldoen.


-       Verbeteren van de portaalsite/app Lexus Link of ervoor zorgen dat de inhoud op de portaalsite/app Lexus Link op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd.


-       In het kader van onze inspanningen om de portaalsite/app Lexus Link en uw Lexus Link-account veilig te houden.


- Opsporen of voorkomen van onwettige, kwaadaardige of aanstootgevende activiteiten met betrekking tot de website van Lexus, de portaalsite/app Lexus Link en/of Lexus Link-accounts.


Wij gebruiken geen automatisch verzamelde gegevens om individuele internetgebruikers te identificeren, tenzij wij vermoeden dat zij betrokken zijn bij onwettig, kwaadaardig of aanstootgevend gedrag.


-  Analyseren van het gebruik van de website van Lexus en de portaalsite/app Lexus Link en onderzoeken van eventuele prestatieproblemen met de website van Lexus en de portaalsite/app Lexus Link.


Wij kunnen IP- en e-mailadressen screenen om te voorkomen dat de website van Lexus, de portaalsite/app Lexus Link en/of uw Lexus Link-account worden gebruikt om ongevraagde elektronische berichten door te sturen.


Rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijken

-       Gevolg geven aan een bevel van een rechtbank of aan een bevel of verzoek van een autoriteit.

Wettelijk verplichtPERIODE GEDURENDE WELKE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de hieronder vermelde periode:


 


 

Bewaartermijn(en):

Categorieën van Persoonsgegevens:

Als uit informatie die gerelateerd is aan uw Lexus Link-account blijkt dat u een Lexus-auto bezit en u zich gedurende 5 jaar niet hebt aangemeld bij uw Lexus Link-account, gaan we ervan uitgaan dat u uw Lexus Link-account niet wenst te behouden en dat u geen gebruikt wenst te maken van bepaalde functies ervan die gekoppeld zijn aan de eigendom en het gebruik van uw auto (bijvoorbeeld de koppeling tussen het gebruik van een connectiviteitsapparaat in uw auto en uw Lexus Link-account). Wij zullen uw Lexus Link-account dan afsluiten en uw Persoonsgegevens met betrekking tot die account verwijderen.

Voordat wij uw Lexus Link-account effectief afsluiten en uw Persoonsgegevens verwijderen, sturen wij u een e-mail zodat u kunt bevestigen of u uw Lexus Link-account al dan niet wilt behouden.

Hetzelfde geldt als uit informatie die gerelateerd is aan uw Lexus Link-account niet blijkt dat u een Lexus-auto bezit en u zich gedurende 2 jaar niet hebt aangemeld bij uw Lexus Link-account.

Alle hierboven beschreven categorieën van uw Persoonsgegevens.

ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS (ANDERE DAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE(N))

Uw Persoonsgegevens zullen toegankelijk worden gemaakt voor de hieronder vermelde ontvangers:
Ontvangers of categorieën van ontvangers:

Erkende Dealers/Reparateurs:

Zoals hierboven vermeld, kunnen bepaalde van uw verzoeken worden afgehandeld door een Erkende Dealer/Reparateur, in welk geval wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven aan de Erkende Dealer/Reparateur van uw keuze (klik hier voor toegang tot de lijst van onze Erkende Dealers/Reparateurs), zodat zij uw verzoek kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen in het kader van uw verzoek. Als u geen Erkende Dealer/Reparateur hebt gekozen, selecteren wij er een op basis van uw locatie (de dichtstbijzijnde Erkende Dealer/Reparateur op basis van uw postcode/adres) of op basis van uw voorgaande contacten met ons netwerk.

Al onze Erkende Dealers/Reparateurs zijn onafhankelijke groepen of bedrijven. Zij worden geïnstrueerd dat zij passende gegevensbeveiligingsmaatregelen moeten hebben geïmplementeerd en dat zij geen van uw Persoonsgegevens mogen gebruiken voor enig ander doel dan de afhandeling van uw specifieke verzoek aan ons. De betreffende Erkende Dealer/Reparateur kan u afzonderlijk vragen om uw naam en contactgegevens te verstrekken voor andere doeleinden, zoals marketingactiviteiten. Dergelijke contacten zullen verlopen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.OPENBAARMAKING/DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN ONTVANGERS IN LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Uw Persoonsgegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor een of meer ontvangers in landen buiten de EER, zoals hieronder aangegeven:
 

 

Identiteit

Land

Begunstigde(n) van buiten de EER

Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA

(voor zover noodzakelijk voor de technische verwerking van uw Persoonsgegevens)

USA 

Accepteer de gebruiksvoorwaarden om te kunnen registreren.
Accepteer het privacybeleid om te kunnen registreren.